Natuurvergunning

​In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Daarom zijn in bepaalde gebieden wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden. Of enkel mogelijk als je er een vergunning voor hebt. 
 • Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld:
  • houtkanten, struwelen, hagen en perceelsrandbegroeiingen
  • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen en bronnen
  • bermen, holle wegen, graften en dijken
  • bomen en hoogstamboomgaarden

 • Vegetaties zijn natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiingen zoals:
  • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken en duinvegetaties
  • graslanden
  • loofbossen en houtachtige beplantingen

Voorwaarden

1. Deze landschapselementen mogen niet gewijzigd worden:

 • holle wegen
 • graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; ze zijn meestal begroeid met bomen of struiken)
 • bronnen

2. Deze vegetaties mogen niet gewijzigd worden:

 • historisch permanent grasland (en daaraan verbonden microreliëf en poelen), die
  • gelegen zijn in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en perimet deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening
  • of gelegen zijn binnen de perimeter van beschermd landschap of van de beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin en krekengebied.
 • vennen en heiden
 • moerassen en waterrijke gebieden
 • duinvegetatie

Wil je een ontheffing op dit verbod aanvragen? Dan kun je terecht bij de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). 

3. Een vergunning is verplicht voor de wijziging van kleine landschapselementen en vegetaties in:

 • groen-, park- en bosgebieden
 • agrarische gebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden

Procedure

​Sinds 1 augustus 2018 is de procedure voor natuurvergunningen opgenomen in de procedures van de omgevingsvergunning.

Meer info: Omgevingsloket Vlaanderen of contacteer de milieudienst.

Regelgeving

​Omgevingsvergunningendecreet en uitvoeringsbesluiten; Natuurdecreet.

Aandachtspunten

Uitzonderingen:

 • De natuurvergunningsplicht geldt niet voor huiskavels (zoals gedefinieerd in het natuurdecreet, artikel 2, 35°) van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (50 meter als het om een groene bestemming gaat).
 • Een vergunning is niet nodig
  • als de werken kaderen in een goedgekeurd beheerplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat of bossen)
  • als het om normale onderhoudswerken gaat. In de code voor goede natuurpraktijk i.f.v. wijzigingen van vegetatie en van kleine landschapselementen lees je wat je onder normaal onderhoud moet verstaan. Meer info? Check bijlage 1 van de Omzendbrief LNW/98/01

Contactinformatie