Puurs-Sint-Amands ondersteunt de lokale economie met 10-puntenplan van half miljoen euro

26
mrt
2020

Met meer dan 12.000 mensen die op het grondgebied zijn tewerkgesteld, is Puurs-Sint-Amands een dynamische en ondernemende gemeente die haar positie als werkverschaffend en economisch knooppunt in de Vlaamse ruit ook in crisistijden wil opnemen. Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom naast de bovenlokale ondersteuning een pakket van bijkomende economische en sociale maatregelen voor om de getroffen lokale ondernemingen tijdens en vooral na de coronacrisis actief te ondersteunen.

Naar aanleiding van de door de federale overheid genomen maatregelen zijn alle cafés, restaurants en de meeste detailhandelszaken sinds bijna twee weken verplicht gesloten. De Vlaamse regering voorziet voor deze handelszaken een eenmalige premie van 4.000 euro. Mocht de sluiting langer dan de vooropgestelde drie weken duren, komt er forfaitair bedrag van 160 euro per sluitingsdag bovenop. Ook vele andere ondernemers waren genoodzaakt om hun activiteiten tijdelijk te staken, en dit zonder premie vanuit de Vlaamse overheid. “Om al deze ondernemers in Puurs-Sint-Amands en hun herstart binnen enkele weken actief te ondersteunen, lanceert de gemeente Puurs-Sint-Amands nu een daadkrachtig 10-puntenplan,” zegt burgemeester Koen Van den Heuvel.

 

1. Vrijstelling uitstralingsbijdrage

Sinds enkele jaren betalen de handelszaken in het kernwinkelgebied van Puurs centrum een uitstralingsbijdrage van 125 euro om kernversterkende acties zoals lenteopendeurdagen, de jaarlijkse modeshow maar ook de eindejaarsactie van UNIZO en kleinschaligere promoactiviteiten mee te financieren. De geplande activiteiten voor 2020 blijven natuurlijk ongewijzigd en worden zo nodig nog uitgebreid, maar de betroffen handelszaken worden in deze crisistijden van deze belasting eenmalig vrijgesteld.

2. Snelle betalingen

Verder worden de kleine lokale leveranciers prioritair en zo snel mogelijk na ontvangst van de facturen door de gemeente betaald, ongeacht de normale betalingsvoorwaarden.

3. Uitstel belastingaangiften

Om liquiditeitsproblemen te verminderen of te vermijden, worden belastingaangiftes vanuit de gemeente naar het einde van het jaar opgeschoven waardoor de Puurs-Sint-Amandse ondernemingen de verschuldigde belastingen pas veel later moeten betalen.

4. Vermindering algemene bedrijfsbelasting

Ook op het vlak van belastingen voor de ondernemers wil het gemeentebestuur een eenmalige forse inspanning doen door de algemene bedrijfsbelasting op de eerste schijf (oppervlakte van 0-100 m² van algemene bedrijfsbelasting) met 25 euro te verminderen. Op die wijze betaalt elk bedrijf (klein en groot) slechts 40 euro i.p.v. 65 euro op die eerste schijf. Verder is er nog een vrijstelling op de schijf voor het deel oppervlakte tussen de 100 m² en de 500 m² en een vrijstelling op de schijf voor het deel oppervlakte tussen de 500 m² en de 1000 m². Zo sparen onze lokale bedrijven in totaal bijna 200.000 euro aan belastinggeld uit.

5. Gedeeltelijke vrijstelling standgeld voor marktkramers

Ook de getroffen marktkramers en de kermiskramers worden in dit 10-puntenplan niet vergeten. Naast hun economische rol hebben zij ook een ontmoetingsfunctie en brengen ze een sociale meerwaarde voor de gemeenschap mee. Marktkramers krijgen daarom een creditnota van 3 maanden standgeld in hun bus.

6. Geen kermis, geen standgeld

Zolang er in de gemeente geen kermissen kunnen worden georganiseerd omwille van de coronacrisis, zullen de kermiskramers voor de afgelaste kermissen geen standgeld hoeven te betalen.

7. Huurvermindering voor concessiehouders

Uitbaters van handelszaken binnen het gemeentepatrimonium, zoals Hof van Coolhem in Kalfort, Dorpshuis De Leeuw of het Sportcafé in Sint-Amands krijgen de komende weken een creditnota van ¼ van het concessiebedrag in hun bus. Hiermee wil het gemeentebestuur naar eigenaars en verhuurders van handelspanden in de eigen gemeente het goede voorbeeld geven en een warme oproep lanceren om een deel van of de hele maandelijkse huur kwijt te schelden om zo op een duurzame manier het voorbestaan van deze handelszaken in crisistijden te ondersteunen.

8. P-bon van 10 euro per inwoner

Om het economische leven in Puurs-Sint-Amands na deze crisis weer op gang te trekken, lanceert het gemeentebestuur de eenmalige 'coronabonus' bij aankoop van een P-bon, de geschenkbon van de gemeente. Alle 26.500 inwoners van de gemeente Puurs-Sint-Amands zullen zo de kans krijgen om een digitale P-bon van 20 euro aan te kopen voor de kostprijs van 10 euro, wat een korting van 50% betekent. Deze speciale P-bon zal na de herstart van het economische leven korte tijd geldig zijn om de inwoners terug 'uit hun kot' te lokken en weer naar de lokale detailhandel te brengen. Hiervoor investeert het gemeentebestuur tot 265.000 euro in de lokale detailhandel. Een bedrag dat de getroffen handelaars en horecauitbaters direct ten goede komt. Zo pompt het gemeentebestuur samen met de inwoners in totaal 530.000 euro in de lokale economie.

9. Verhoging buurtfeestcheque

Ook het sociale leven dat al enkele weken noodgedwongen op een laag pitje staat, wordt in dit 10-puntenplan niet vergeten. Zo worden de subsidies voor buurtfeesten – waarop elke straat recht heeft – gedurende 12 maanden verhoogd van 150 euro naar 200 euro. Deze subsidie wordt al jaren uitbetaald in P-bonnen, de geschenkbon van de gemeente Puurs-Sint-Amands, waarbij straatcomités bij meer dan honderd lokale handelaars kunnen gaan winkelen.

10. Doorstart-promobudget

Tot slot voorziet het gemeentebestuur een groot doorstart-promobudget om de lokale economie bij de heropstart na het opheffen van de coronamaatregelen daadkrachtig te ondersteunen en extra in de kijker te zetten.

Burgemeester Koen Van den Heuvel is blij dat hij dit coherent pakket van 10 maatregelen samen met schepen voor lokale economie Hilde Van der Poorten en de andere collega’s van het schepencollege op zo’n korte tijd heeft kunnen uitwerken. “De komende dagen bekijken we de situatie van verschillende verenigingen die omwille van de coronacrisis heel wat inkomsten misliepen. We evalueren de impact daarvan en onderzoeken welke maatregelen we daarvoor kunnen nemen. Ook de verenigingen voor mensen in armoede, zoals de Schakel, zullen we hierbij niet uit het oog verliezen,” besluit burgemeester Van den Heuvel.

Meer info?

Contactformulier