Uittreksel akte burgerlijke stand

​​​​​​Een uittreksel is een verkorte vorm van de geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte of echtscheidingsakte.

Voorwaarden

​Een uittreksel van een akte kan worden aangevraagd door de persoon op wie de akte betrekking heeft, de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende, bloedverwanten in op -of neergaande lijn, erfgenamen, of  door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris, ...).

Je moet de uittreksels zelf komen ophalen op de dienst burgerzaken tijdens de openingsuren of je kan het laten ophalen door een derde. Hiervoor geef je de persoon een door jou ondertekende volmacht en een kopie van je identiteitskaart mee.

Procedure

Je kan een uittreksel van een akte aanvragen bij ieder gemeentebestuur, ongeacht waar de akte is opgesteld.

Hoe aanvragen?

Tijdens de openingsuren
Je kan het uittreksel persoonlijk of door een derde, die behoorlijk gemachtigd is door jou, tijdens de openingsuren aanvragen. Hiervoor geef je de persoon een door jou ondertekende volmacht en een kopie van je identiteitskaart mee.

Derden (een persoon of een publieke of private instelling) kunnen een attest aanvragen, enkel wanneer de afgifte van de documenten door de wet is voorgeschreven of toegestaan. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en ondertekend zijn. Je vermeldt de wettelijke bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.

Online aanvragen
Als je over een kaartlezer beschikt, kan je bepaalde attesten ook online aanvragen via https://mijndossier.rrn.fgov.be/.​​ Je meldt je eerst aan met je eID. Dan kan je onder de rubriek "mijn akten" uittreksels en afschriften downloaden van akten die opgemaakt werden vanaf 31 maart 2019​.  Een uittreksel vermeldt de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betreking heeft. Deze documenten kan je bekijken, opslaan in PDF of gewoon printen. Het zijn officiële documenten voorzien van een digitale handtekening en de datum van aanmaak.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfsvergunning

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier