Belasting op het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (IVAREM)

​In het kader van een bewustmakingsproces bij de bevolking op het vlak van afvalbeheerskosten voor het huishoudelijk afval, is het aangewezen de vaste kosten en de niet variabele kosten voor de selectieve fracties aan te rekenen aan de bevolking via een vast bedrag en op een zichtbare wijze. Vermits het merendeel van Bewerkendeze kosten gezinsgerelateerd is, wordt de voorkeur gegeven aan een aanrekening per gezin. De belasting is verschuldigd voor de volgende verplichtingen van de gemeente:

  • ​Het bevorderen van afvalpreventie en scheiding aan de bron door communicatie, informatie, educatie en sensibilisatie 
  • De selectieve inzameling aan huis of via in de gemeente opgestelde containers van selectieve afvalfracties
  • Het gratis inzamelen en verwerken van KGA
  • Het gratis aanvaarden en verwerken van asbestcementafval
  • De exploitatie van het containerpark
  • Het opruimen van zwerfafval.

De gemeente wil inwoners met een beperkte financiële draagkracht een sociale toelage verlenen voor de belasting op het inzamelen en verwijderen van huishoudelijk en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (IVAREM).

Voorwaarden

​De belasting is verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van de gemeente gevestigd is in een gebouw of in een gedeelte van een gebouw.

Procedure

​Deze kohierbelasting wordt geïnd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM.

Bedrag

54 euro per gezin

Regelgeving

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier