Belasting op het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (IVAREM)

De gemeente heeft ingevolge de haar opgelegde verplichtingen vaste kosten voor afvalbeheer zoals:

  •  Het bevorderen van afvalpreventie en scheiding aan de bron door communicatie, informatie, educatie en sensibilisatie.
  •  Het gratis inzamelen en verwerken van KGA.
  •  Het gratis aanvaarden en verwerken van asbestcementafval (tot 1 m³ per gezin per jaar).
  •  De selectieve inzameling aan huis of via in de gemeente opgestelde containers van selectieve afvalfracties.
  •  De exploitatie van een of meerdere recyclageparken.

Om de scheiding aan de bron aan te moedigen, is het niet aangewezen de inzamelings- en verwerkingskosten voor de selectieve fracties volledig in functie van het aanbod door te rekenen aan de aanbieders.

In het kader van een bewustmakingsproces bij de bevolking op het vlak van afvalbeheerskosten voor het huishoudelijk afval, is het aangewezen de vaste kosten en de niet variabele kosten voor de selectieve fracties aan te rekenen aan de bevolking via een vast bedrag en op een zichtbare wijze. Vermits het merendeel van deze kosten gezinsgerelateerd is, wordt de voorkeur gegeven aan een aanrekening per gezin.

De gemeente wil inwoners met een beperkte financiële draagkracht een vermindering toekennen. Er worden in het reglement verminderingen voorzien waardoor sociale correcties worden toegekend op het vast bedrag dat per gezin wordt aangerekend.

Voorwaarden

​De belasting is verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar in de gemeente Puurs-Sint-Amands ingeschreven is.

Procedure

​Deze kohierbelasting wordt geïnd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM.

De verminderingen worden rechtstreeks verrekend op het aanslagbiljet voor de vaste afvalbelasting op basis van de gegevens uit het rijksregister en de gegevens aangeleverd door de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid. Indien de vermindering niet ambtshalve werd toegekend, kan de belastingplichtige een aanvraag richten tot IVAREM met controle via de kleefzegel van de mutualiteit of een attest van gezinssamenstelling uit mijn dossier van het rijksregister. Hiervoor is een aanvraagformulier voorzien op de website van IVAREM. Deze aanvraag moet ingediend worden voor 30 september van het belastingjaar. De aanvraag moet elk jaar worden ingediend. Indien IVAREM de aanvraag gegrond verklaart, zal de toelage verrekend worden op het aanslagbiljet. Indien de belastingplichtige reeds de belasting heeft voldaan, gebeurt dit door het terugstorten van het bedrag van de toelage.

Bedrag

De vaste afvalbijdrage bedraagt 49 euro per gezin. Er zijn volgende cumulatieve verminderingen voorzien:

      1. Een vermindering van 12 euro per gezin van deze belasting is voorzien voor “alleenstaanden” (alleenwonenden en éénoudergezinnen). Onder “alleenstaanden” wordt verstaan een gezin bestaande uit maximaal één meerderjarige persoon met of zonder minderjarige personen. Een persoon is meerderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de verwantschap binnen het gezin.

      2. Een vermindering van 3 euro per minderjarig kind in het gezin van deze belasting is voorzien met een maximum van 9 euro per gezin.  Een kind is minderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de verwantschap binnen het gezin.

      3. Een vermindering van 24 euro per gezin van deze belasting is voorzien voor gezinnen (referentiepersonen) waarvan minstens 1 of meerdere gezinsleden gerechtigde zijn op verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

Regelgeving

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier