Belasting op het inzamelen en verwijderen van huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Vaste afvalbijdrage Ivarem

De vaste afvalbelasting dient om de vaste kosten van afvalbeheer (die bestaan ongeacht hoeveel afval je aanbiedt) te bekostigen. Zo moet iedere gemeente één of meerdere recyclageparken openhouden ook al bezoekt een deel van de bevolking het recyclagepark nauwelijks of niet. Ze moet in het recyclagepark ook een aantal afvalstoffen gratis aanvaarden. De gemeente moet ook periodiek inzamelingen van verschillende afvalstoffen organiseren, ongeacht hoeveel afval er buiten geplaatst wordt. De gemeente zorgt ook mee voor het bevorderen van afvalpreventie en scheiding aan de bron door communicatie, informatie, educatie en sensibilisatie.

Om de scheiding aan de bron aan te moedigen, is het niet aangewezen de inzamelings- en verwerkingskosten voor de selectieve fracties volledig in functie van het aanbod door te rekenen aan de aanbieders. In het kader van een bewustmakingsproces bij de bevolking op het vlak van afvalbeheerskosten voor het huishoudelijk afval, is het aangewezen de vaste kosten en de niet variabele kosten voor de selectieve fracties aan te rekenen aan de bevolking via een vast bedrag en op een zichtbare wijze. Vermits het merendeel van deze kosten gezinsgerelateerd is, wordt de voorkeur gegeven aan een aanrekening per gezin.

De gemeente wil inwoners met een beperkte financiële draagkracht een vermindering toekennen. Er worden in het reglement verminderingen voorzien waardoor sociale correcties worden toegekend op het vast bedrag dat per gezin wordt aangerekend.

Voorwaarden

​De belasting is verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar in de gemeente Puurs-Sint-Amands ingeschreven is.

Procedure

​Deze kohierbelasting wordt geïnd door het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVAREM.

Indien je in aanmerking komt voor één van die verminderingen, dan wordt die automatisch toegekend. Je zal merken dat de vermindering werd verrekend op jouw aanslagbiljet.

Liep hier toch iets mis, dan kan je via het aanvraagformulier alsnog jouw vermindering aanvragen. Voeg ofwel een kleefzegel van de mutualiteit toe (voor verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering) of een attest van gezinssamenstelling (voor vermindering minderjarigen/alleenstaanden). Dit attest kan je opvragen via het Rijksregister (Mijn dossier). Stuur dit formulier met de bewijsstukken voor 30 september naar IVAREM op. Wordt jouw aanvraag aanvaard, dan stort IVAREM het bedrag terug waar je recht op hebt.

IVAREM is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de afvalbelasting. De gratis infolijn 0800 90 441 is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8 u en 17 u. E-mailen kan ook via info@ivarem.be.

Bedrag

De vaste afvalbijdrage bedraagt 49 euro per gezin en wordt betaald op het rekeningnummer BE48 0973 1146 0027 van Ivarem. Vermeld steeds de gestructureerde mededeling (OGM-code). Zo kan IVAREM jouw betaling correct registreren.

Er zijn bijkomende verminderingen voor specifieke doelgroepen. Er wordt gekeken naar de situatie op 1 januari van het aanslagjaar.

  1. Een vermindering van 12 euro per gezin van deze belasting is voorzien voor “alleenstaanden” (alleenwonenden en éénoudergezinnen). Onder “alleenstaanden” wordt verstaan een gezin bestaande uit maximaal één meerderjarige persoon met of zonder minderjarige personen. Een persoon is meerderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de verwantschap binnen het gezin.
  2. Een vermindering van 3 euro per minderjarig kind in het gezin van deze belasting is voorzien met een maximum van 9 euro per gezin.  Een kind is minderjarig indien hij/zij op datum van 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt. Er wordt geen rekening gehouden met de verwantschap binnen het gezin.
  3. Een vermindering van 24 euro per gezin van deze belasting is voorzien voor gezinnen (referentiepersonen) waarvan minstens 1 of meerdere gezinsleden gerechtigde zijn op verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering.

Ter compensatie van het wegvallen van de 24 euro vermindering om medische redenen voorziet het OCMW van Puurs-Sint-Amands een sociale tegemoetkoming in de vorm van 30 grote of 60 kleine huisvuilzakken aan personen die lijden aan chronische incontinentie, personen die een stoma hebben, personen die thuisdialyse ondergaan of personen die lijden aan een huidaandoening met blaarvorming en loskomende opperhuid of een andere huidaandoening die overmatig gebruik van verzorgingsmateriaal tot gevolg heeft. De aanvraag gebeurt op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier via de gemeentelijke website of aan de onthalen van het Gemeentehuis in Puurs, oud-Gemeentehuis in Sint-Amands en de lokale dienstencentra.

Regelgeving

Aandachtspunten

Als je meent dat het te betalen bedrag verkeerd is, omdat je bijvoorbeeld recht hebt op een vermindering van de afvalbelasting, maar die werd niet automatisch toegekend wegens een fout in het Rijksregister of de KSZ, dan kan je via het aanvraagformulier een aanvraag tot vermindering bij IVAREM indienen. Je moet wel de nodige bewijsstukken bezorgen aan IVAREM en dit voor 30 september.

Contactinformatie