Privacyverklaring

Privacyverklaring lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands

Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands behandelt jouw persoonsgegevens met respect voor jouw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Want we vinden de bescherming van jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we je uitleggen hoe we met jouw gegevens omgaan.

 

1.      Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands je kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Met jouw naam of rijksregisternummer weten we onmiddellijk (rechtstreeks) dat jij het bent, maar ook met een combinatie van je adres, leeftijd en geslacht (onrechtstreeks) kunnen we jou herkennen. Daarom zijn ook dat persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan jou kunnen koppelen, zoals je e-mailadres, je telefoonnummer of zelfs je IP-adres (het internetadres van jouw computer).

 

2.      Wat is die Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Vroeger beschermde de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, veel beter bekend als de ‘privacywet’, jouw persoonsgegevens.  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze verordening geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De media gebruiken vaak de Engelstalige benaming: GDPR of voluit General Data Protection Regulation.

Die wetgeving handelt dus nog altijd over de ‘verwerking’ van persoonsgegevens. De term ‘verwerking’ is volgens die wetgeving trouwens een erg breed begrip. Alles wat wij met jouw persoonsgegevens doen, zijn ‘verwerkingen’: ze opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken, verwijderen enzovoort.

 

3.      Verwerkingsgronden: de juridische basis om 'rechtmatig' persoonsgegevens te verwerken.

Het lokaal bestuur gebruikt jouw persoonsgegevens dus nooit zomaar. We doen dat alleen voor doelen waarvoor we een duidelijke juridische basis hebben, ook wel de 'rechtmatigheid' genoemd. In de wetgeving noemen ze dit 'verwerkingsgronden'. De vier belangrijkste zijn:

 1. Je geeft ons toestemming om jouw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je jouw toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we jouw gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om jouw gegevens bij te houden. Zo kun je jouw toestemming met kennis van zake geven.

Een voorbeeld: Je geeft ons toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken als je je inschrijft voor een nieuwsbrief.

 1. We verwerken jouw persoonsgegevens, omdat je een overeenkomst bent aangegaan met het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands.

Een voorbeeld: Jedoet een beroep op de diensten van de Buitenschoolse Kinderopvang (BKO). Dan sluit je daarvoor vooraf een overeenkomst. Voor de uitvoering van deze overeenkomst hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig.

 1. We verwerken jouw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, Federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Een voorbeeld: De dienst burgerzaken is verplicht om gegevens van iedere inwoner op te nemen in het bevolkingsregister.

 1. We gebruiken jouw gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.

Een voorbeeld: Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands geeft onder bepaalde voorwaarden gratis huisvuilzakken om medische en/of financiële redenen. Er is geen wet die ons dat verplicht. Het lokaal bestuur doet dit in het algemeen belang.

 

4.      Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt er ook voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens.

4.1.   Recht op inzage en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Het lokaal bestuur zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. De GDPR schrijft wel voor dat de vraag zeer gericht en precies moet zijn. Het lokaal bestuur kan een antwoord op zulke vragen wel beperken omwille van openbare veiligheid, strafrecht, beroepscodes, algemeen belang, economisch en/of financieel belang.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn, indien nodig, nog eens met twee maanden verlengd worden. Het gemeentebestuur stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Je mag ook persoonsgegevens zelf aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen, maar als je dat wil, en als het technisch mogelijk is, doen we die overdracht voor jou.

4.2.   Recht op verbetering

Merk je dat het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands foute of onvolledige persoonsgegevens over jou heeft? Je hebt steeds het recht om ze te laten verbeteren.

4.3.   Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen heb je het recht om jouw gegevens te laten wissen. Dat kan bijvoorbeeld:

 • als we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze eerst verwerkten
 • als we jouw toestemming nodig hebben om ze te verwerken en je beslist om jouw toestemming in te trekken
 • als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde gronden zijn om de verwerking verder te zetten
 • als wij, ondanks al onze inspanningen, jouw persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken
 • als we wettelijk verplicht worden om jouw gegevens te verwijderen

Opgelet. Vaak zijn we verplicht om je gegevens voor een bepaalde termijn te bewaren en kunnen we dus niet, of maar gedeeltelijk, voldoen aan jouw wens om vergeten te worden. Je kan bijvoorbeeld niet geschrapt worden uit het bevolkingsregister.

4.4.   Het recht op bezwaar

Je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen, tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.

 

5.      Wie heeft er allemaal toegang tot jouw persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor.  In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands zomaar toegang heeft tot alles. Jouw persoonsgegevens komen enkel bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

5.1.   Doet het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands beroep op verwerkers?

Ja. Ook andere bedrijven en organisaties kunnen gegevens verwerken in opdracht van ons. Met al die verwerkers maken we afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde privacystandaarden gebruiken. Zo zijn we zeker dat uw gegevens op een veilige manier verwerkt worden.

Soms is het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands niet de enige ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij gedeelde projecten met andere organisaties.

5.2.   Worden jouw gegevens doorgegeven aan anderen?

We zullen jouw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat alleen als je ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als er een wet is die ons daartoe verplicht. We hebben dan een duidelijke juridische basis.

Vaak zijn we ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals de Vlaamse of de Federale overheid. En we wisselen regelmatig ook persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om u te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop je wettelijk recht hebt. Zo kunnen we je nog beter van dienst zijn.

In het kader van de Covid-19 (Corona) pandemie zijn wij als organisator verplicht om voor de zomer van 2020 extra informatie te vragen in het kader van contact tracing. Wetgeving verplicht ons om:

 1. Een extra medische fiche in te (laten) vullen om te kunnen bepalen of jouw kind tot een risicogroep behoort.
 2. Een uitgebreid contactenlogboek bij te houden van de contacten op het speelplein/sportkamp. We geven dit door aan de wettelijk aangeduide contact tracers, indien zij met ons contact opnemen in het kader van het opsporen van contacten van een Covid-19 besmetting.

We vragen ook aan jou (ouder) om hier zelf een verantwoordelijkheid in te nemen, en een (mogelijke) besmetting binnen jouw gezin aan ons te laten weten zodat wij zelf maatregelen kunnen nemen.

Uiteraard gaan wij met persoonlijke informatie altijd discreet om. Wij geven geen (medische) gegevens door aan andere ouders, enkel aan de aangeduide ambtenaren van het contactcenter of van justitie (= contact tracers die hiertoe de opdracht kregen).

 

6.      Wat gebeurt er met jouw gegevens als je een contact- of aanvraagformulier invult?

Als je een contact- of aanvraagformulier invult op onze website, dan gebruiken we jouw gegevens enkel om je verder te helpen.

 

7.      Wat gebeurt er met jouw gegevens als je je inschrijft op één van onze nieuwsbrieven?

We gebruiken je e-mailadres alleen om de nieuwsbrieven te versturen waarvoor je je inschreef, om je zo op de hoogte te houden van de activiteiten, evenementen en diensten van de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Uitschrijven kan steeds met een link in de nieuwsbrief. We verwijderen je gegevens dan meteen.

We versturen onze digitale nieuwsbrieven met Mailchimp of ReCreateX, twee externe platformen. De voorwaarden (enkel Engels) van Mailchimp vind je hier.

 

8.      Wat gebeurt er met jouw gegevens als je je registreert op onze webshop?

Wanneer je je registreert op onze webshop (https://webshoppuurs.recreatex.be) dan gebruiken we jouw gegevens alleen maar om jouw aangekochte producten of diensten af te leveren en om jou te informeren over deze producten of diensten.

 

9.      Wat met jouw persoonsgegevens op sociale media?

Voor onze dienstverlening gebruiken we sociale mediaplatformen, zoals Twitter, Instagram en Facebook. Het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands heeft geen invloed op de manier waarop die externe platformen omgaan met jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens kunnen buiten de EU terechtkomen. Lees de privacyverklaring van die platformen.

Meld je een probleem of stel je ons een vraag op sociale media? Dan gebruiken we je  persoonsgegevens alleen om je verder te helpen. Wij slaan jouw gegevens nooit op.

Bij wedstrijden gebruiken we je persoonsgegevens alleen om je te contacteren als je wint. De voorwaarden van elke wedstrijd vind je in het wedstrijdreglement. Na de wedstrijd wissen we je gegevens.

 

10.      Mag het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands jouw foto gebruiken?

Voor we een portretfoto maken, zullen we steeds om jouw toestemming vragen. Ook als we die foto zullen gebruiken op drukwerk of op onze website zullen we je nog eens extra toestemming vragen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan vragen we steeds toestemming aan je ouders om je foto te mogen nemen en gebruiken.

Je kan die toestemming op elk moment intrekken door telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen.
Foto's van publieke personen (bv. politici, artiesten,…), een mensenmassa of op publieke plaatsen mogen zonder toestemming gebruikt worden voor neutrale boodschappen.

 

11.      Waarvoor worden camerabeelden gebruikt?

Om veiligheidsredenen hangen op sommige plaatsen camera’s. We kregen daarvoor toelating van de Privacycommissie. We bekijken de opnames alleen na een incident en houden ze niet langer dan nodig/wettelijk bij, tenzij de politie vraagt ze langer te bewaren.

 

12.      Hoelang worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze kregen. Daarna worden persoonsgegevens vernietigd. 

 

13.      Wat met wijzigingen in ons privacybeleid?

We toetsen ons beleid over persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving. Daarom is het mogelijk dat we onze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. De wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

 

14.      Hoe kan je jouw rechten uitoefenen of heb je vragen, klachten en opmerkingen?

Je kan jouw rechten uitoefenen of vragen, klachten en opmerkingen formuleren door een brief of e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer).

Data Protection Officer
Lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands
privacy@puursam.be

Je hebt met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie. Het klachtenformulier kun je tergvinden op haar website. Het ingevulde formulier kun je dan per post aan hen bezorgen op onderstaand adres of per mail naar contact@toezichtcommissie.be.

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel