Belasting op masten en pylonen

​​​Masten en pylonen belasten de vrije open ruimte en worden ervaren als hinderlijk voor de omwonenden en als onesthetisch en landschapsverstorend omwille van de verticale constructies. In dat licht is het billijk om, met het oog op de financiering van de algemene dienstverlening, een specifieke bijdrageplicht op te leggen ten laste van de eigenaars van masten en pylonen. ​

Voorwaarden

​De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de mast of pyloon met een minimale hoogte van 15 meter boven het maaiveld en zichtbaar vanaf de openbare weg.

Procedure

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar aangifte doen van de mast(en) en/of pylo(o)n(en) op volgend adres: Forum 6, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be.  De aangifte gebeurt op het formulier dat kan bekomen worden op het hiervoor vermelde (e-mail)adres.  

Bedrag

De belasting bedraagt:

  • 3.000 euro per jaar per mast en/of pyloon voor eigenaars met commerciële doeleinden, andere dan masten en pylonen dienstig voor productie van windenergie of andere groene stroom; 
  • 1.000 euro per jaar per mast en/pyloon dienstig voor productie van windenergie of andere groene stroom;   
  •   500 euro per jaar per mast en/of pyloon dienstig voor sport- en recreatievoorzieningen; 

Regelgeving

Aandachtspunten

Constructies voor openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten zijn vrijgesteld.