Belasting op nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en wedkantoren

​​Nachtwinkels, private bureaus voor communicatie en wedkantoren zijn door de aard en het tijdstip van hun activiteiten, meer dan andere types handelszaken, een extra belasting voor veiligheids- en andere gemeentelijke openbare diensten op het vlak van handhaving van de openbare orde en openbare veiligheid. ​Deze belasting heeft als doel enerzijds een bijdrage in de kosten te leveren voor het bestrijden van de overlast en anderzijds een doordacht lokaal economisch beleid in de handelskernen te voeren.

Bedrag

De openingsbelasting bedraagt € 6.000 en is verschuldigd bij elke opening of wijziging van uitbating van een nachtwinkel,  privaat bureau voor telecommunicatie of wedkantoor.

De jaarlijkse belasting is € 1.000 per nachtwinkel,  per privaat bureau voor telecommunicatie en per wedkantoor.

Regelgeving

Aandachtspunten

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar aangifte doen van de nachtwinkel, privaat bureau voor telecommunicatie of wedkantoor via het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt op volgend adres: Forum 6, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be. Elke wijziging of stopzetting van economische activiteit moet onmiddellijk en per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de gemeente.

Contactinformatie