Belasting op reclamedrukwerken

​​​​​​​De gemeente maakt kosten voor de ophaling en de verwerking van afval dat gegenereerd wordt door de verspreiding van het niet-geadresseerd reclamedrukwerk. Niet-geadresseerd reclamedrukwerk wordt in alle brievenbussen gedeponeerd zonder dat de bestemmelingen hierom hebben gevraagd. Dit reclamedrukwerk komt regelmatig op de openbare wegen terecht. Gezien de steeds stijgende kost en milieu-impact van de papierproductie en afvalverwerking voelt de gemeente zich genoodzaakt om de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken te belasten en te ontraden.

Voorwaarden

De belasting is verschuldigd door de fysieke of rechtspersoon die opdracht gaf aan de drukker om te drukken of die de opdracht gaf om het gelijkgesteld product te produceren. Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan of niet gekend is, wordt de belasting gevestigd lastens de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt vermeld.

Procedure

De belastingplichtigen moeten minstens 24 uren vóór de dag waarop de verspreiding aanvangt aan de gemeente aangifte doen op volgend adres: Forum 6, 2870 Puurs-Sint-Amands of via het digitale aangifteformulier. De aangifte bevat alle noodzakelijke gegevens nodig voor het vestigen van de aanslag én een exemplaar van het te verspreiden drukwerk of het daarmee gelijkgesteld product.  

Ingeval van periodieke verspreiding kan een aangifte binnen de 14 dagen na de eerste verspreiding, ook gelden voor de daaropvolgende verspreidingen tijdens hetzelfde aanslagjaar. In dit geval, kan de belastingplichtige tussen 1 en 15 december een regularisatie-aangifte voor het ganse aanslagjaar indienen.

Bedrag

De belasting is afhankelijk van het gewicht van de publicatie of het product en bedraagt per bedeling:   

 • Van 0 tot en met 10 gram: 25 euro
 • Meer dan 10 gram tot en met 75 gram: 150 euro
 • Meer dan 75 gram tot en met 225 gram: 300 euro
 • Meer dan 225 gram: 600 euro

Regelgeving

Aandachtspunten

Er zijn een aantal vrijstellingen:

 • Niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten met een redactioneel karakter, waarbij de opgenomen publiciteit hoogstens 66% uitmaakt van de totale bedrukte oppervlakte;
 • Indien de opdracht tot drukken of produceren uitgaat van politieke partijen of in verkiezingsperiodes uitgaat van kandidaten die op de verkiezingslijst voorkomen;
 • Het drukwerk of gelijkgesteld product dat hoofdzakelijk verband houdt met het aanvragen of de organisatie van een gemeentelijke volksraadpleging, zoals bedoeld in het Decreet Lokaal Bestuur;
 • Het drukwerk of gelijkgesteld product dat hoofdzakelijk verband houdt met het indienen van een burgerinitiatief op de agenda van een gemeenteraad en de bespreking ervan op de gemeenteraad, zoals bedoeld in het Decreet Lokaal Bestuur;
 • De opdrachten tot drukken of produceren die uitgaan van het lokaal bestuur;
 • Publicaties van socio-culturele en sportverenigingen, erkende gemeentelijke verenigingen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verenigingen zonder winstoogmerk voor zover ze sociale of culturele doeleinden hebben en vormings- en onderwijsinstellingen, indien de publicatie bedoeld zijn om te informeren en verband houden met de eigen activiteiten;
 • Niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten afkomstig van lokale handelaars van de gemeente die geconfronteerd worden met een sterk verminderde toegankelijkheid ten gevolge van openbare werken met een duur van meer dan 2 maanden; deze vrijstelling is van toepassing voor de volledige duur van de hinder en voor de periode van één maand voor en één maand na de werken en voor zover deze werken door de gemeente werden erkend;
 • Publicaties minder dan 10 gram van lokale kleinhandelaars van de gemeente;