Belasting op tweede verblijven

​Een tweede verblijf is een hoofdverblijfplaats waarvoor niemand zich heeft ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Puurs-Sint-Amands. Een tweede verblijf geeft aanleiding tot effectief verblijf, waardoor voor de gemeente toch zekere kosten ontstaan, zowel op het gebied van administratie en veiligheid als infrastructuur en afvalbeheersing.

Door het gebruik van een woongelegenheid als tweede verblijf, leveren de bewoners of verblijfhouders van het tweede verblijf geen bijdrage in de gemeentelijke fiscaliteit via de aanvullende belasting op de personenbelasting of de algemene gemeentebelasting. Daarom heft de gemeente de belasting op tweede verblijven. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het vaststellen van de belasting.

Voorwaarden

​De belastingplichtige is de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari houder is van het zakelijk recht van het tweede verblijf. Indien het tweede verblijf is verhuurd op 1 januari van het aanslagjaar, is de huurder van het tweede verblijf hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van de belasting.

Procedure

De belastingplichtigen zijn ertoe gehouden uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar aangifte te doen van het tweede verblijf dat zij bezitten op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands. Deze aangifte dient te gebeuren op volgend adres: Forum 6, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be.

De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de belastingplichtige. Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd (e-mail) adres.

Bedrag

​De belasting bedraagt 600 euro.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Bepaalde woningen zijn vrijgesteld:

  • een woning waarin uitsluitend een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend;
  • verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens;
  • woningen opgenomen op de gemeentelijke inventaris van leegstaande woningen en woningen die het voorwerp zijn van de belasting op de onbewoonbaar verklaarde woningen en de woningen en gebouwen in een bouwvallige, onafgewerkte en/of vervallen toestand;

Contactinformatie