Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

​Het beleid wil de verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente voorkomen en bestrijden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan.

​Deze belasting helpt het financieel evenwicht van de gemeente te bewaren en is billijk opdat het op het grondgebied van de gemeente beschikbaar patrimonium voor wonen optimaal benut wordt.

Bedrag

​Het tarief bedraagt voor een verwaarloosde woning en een verwaarloosd gebouw:

  • voor de eerste belastbare periode: 1.200,00 euro
  • voor de tweede belastbare periode: 2.400,00 euro
  • voor de derde belastbare periode: 3.600,00 euro
  • voor de vierde belastbare periode: 4.800,00 euro
  • voor de vijfde belastbare periode: 6.000,00 euro
  • voor de volgende belastbare periodes: 6.000,00 euro

Opgelet: Periodes van vrijstelling worden meegerekend als belastbare periode.​

Regelgeving

Aandachtspunten

​De belasting is verschuldigd door diegene, die op de verjaardag van de opnamedatum, houder is van het zakelijk recht (zakelijk gerechtigde) over de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw. Indien er sprake is van een woning of gebouw in onverdeeldheid,  wordt  de belasting op naam van de onverdeeldheid gevestigd. Elke zakelijk gerechtigde is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.​ Er kunnen vrijstellingen van belasting worden toegestaan met betrekking tot de hoedanigheid van de belastingplichtige en met betrekking tot de verwaarloosde woning of het verwaarloosd gebouw zelf. Deze staan vermeld in het belastingreglement.