Landinrichtingsplan (LIP) Molenbeekvallei en Scheldeboorden

Wat is een landinrichtingsplan of afgekort een LIP?  

Een LIP is een studie uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in samenwerking met NatuurpuntNektari en de gemeente. Samen bestuderen we bepaalde gebieden om ze klaar te maken voor de toekomst. Dat kan dan de weg openen naar een nieuwe inrichting (een landinrichtingsplan). En dan is het belangrijk om het vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. 

Wat is er waardevol in dit gebied? Welke mogelijkheden biedt het? Welke ingrepen zijn nuttig? Wat met klimaat, erfgoed, recreatie en mobiliteit? Wat kost dit en welke partners zijn er belangrijk?   

De Vlaamse Landmaatschappij denkt mee over de inrichting van het gebied, overlegt met de eigenaars ter plaatse en zorgt mee voor de financiering bij de concrete uitvoering. De Vlaamse regering legt een aantal kwaliteitscriteria en doelstellingen op en bepaalt de prioriteiten.   

Onze concrete masterplannen zoals Echo’s van de Schelde zijn volledig afgestemd op het LIP.  

Wat zijn de klemtonen in dit LIP?  

Dit LIP omvat twee grote gebieden:  

De herinrichting van het karakteristieke valleilandschap van de kleine Molenbeek in Liezele en Kalfort. Dit betekent in het kort:  

 • Het natuurlijk overstromingsgebied van de vallei van de Molenbeek behouden en de waterbuffering optimaliseren.
 • Zachte recreatie versterken door de ontwikkeling van de erfgoedwandelroute ‘van ‘t hof tot fort’. Drie nieuwe wandellussen binnen dit traject ontsluiten ‘t Hof Schemelbert, de Koortskapel en een stukje van de oever van de Molenbeek op Essendries. 
 • Archeologisch onderzoek bij ‘t Steentje.
 • ‘Erfgoedbomen’ zoals zwarte populier, houtkanten en knotbomen aanplanten.
 • Enkele ingrepen voor de fauna zoals een nieuwe amfibietunnel en geleiding voor de paddenoversteek in Hof ter Bollen.
 • De belevingswaarde verhogen voor de bezoeker door infoborden over de natuur, extra banken, uitkijkpunten, ... 

De herinrichting van de Scheldeboorden in Sint-Amands 

De Scheldeboorden stonden steeds onder invloed van de Schelde tot de inpoldering en later de aanleg van de Sigmadijk. De laatste honderden jaren bepaalde het domein de Steenovens verschillende activiteiten en het landgebruik. Via het LIP en het masterplan Echo’s van de Schelde ontwikkelen we de Scheldeboorden tot een gebied met aandacht voor natuurherstel, natuurbeleving, fauna en flora, klimaat, erfgoed, cultuur en zachte recreatie. Deze accenten worden gelegd: 

 • Rustpunten ontwikkelen langs het Beekpad en op de dijk.
 • De historische bleekweide inrichten als educatief rustpunt.
 • De buiteninrichting van de (nog op te richten) Gansakkermolen.
 • De vijvers tussen dijk en Beekpad opnieuw inrichten voor natuurherstel en waterbehoud.
 • Bomen rooien en nieuwe aanplanten.
 • Wildakkers aanleggen.
 • Plaatsing van infoborden over natuur en geschiedenis, extra banken en dijktrappen aanleggen.
 • De mobiliteit in en rondom de Molenstraat en de Kuitegemstraat optimaliseren.
 

Hoe verlopen het onderzoek en goedkeuringsproces van het LIP?  

 • In het najaar 2021 werd een openbaar onderzoek georganiseerd over het ontwerp LIP.
 • Met de ontvangen bezwaren en suggesties zette men het LIP verder op punt. Momenteel buigt een planbegeleidingsgroep zich over het LIP.
 • Daarna keurt de gemeenteraad (vermoedelijk juni 2022) het LIP goed.
 • Vervolgens moet ook minister Demir het plan goedkeuren (najaar 2022).
 • Na deze goedkeuringen starten we met de aanbestedingen zodat het plan uitgevoerd kan worden. 

Financieel plan LIP  

Deze uitvoeringswerken worden voor 50 % gefinancierd door subsidies van de Vlaamse overheid en 50 % door de gemeente Puurs-Sint-Amands.  De werken worden gespreid over 5 jaar en zo investeert de gemeente gedurende vijf jaar zo’n 90.000 euro per jaar in de Vallei van de Kleine Molenbeek en zo’n 100.000 euro per jaar in de Scheldeboorden. Ook Natuurpunt en de private partner Nektari investeren mee in de uitvoeringswerken.  

Timing  

Scheldeboorden: start werken 2023 
Vallei Kleine Molenbeek: start werken 2024. 

 LIP

Contact

PSSST Mis geen enkel nieuwtje over Puurs-Sint-Amands

 

 

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens lees je in onze privacyverklaring.