Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - Leegstand

​​​​​De gemeente wil de langdurige leegstand van woningen en gebouwen voorkomen en tegengaan. In tijden van hoge woning- en grondprijzen is het onverantwoord dat woningen langdurig leegstaan. Leegstand van woningen en gebouwen brengt voor de gemeente bijkomende kosten met zich mee, vb. extra politiecontroles omdat er een vermindering is van de ‘sociale controle’. Het grond- en pandendecreet voorziet dat gemeenten een register van leegstaande woningen en gebouwen kunnen bijhouden en dat een gemeentelijke verordening nadere materiële en procedurele regelen kan bepalen. De strijd tegen de leegstaande woningen en/of gebouwen zal meer effect hebben als de opname in een leegstandsregister ook daadwerkelijk belast wordt. Daarom heft de gemeente een belasting op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister, te rekenen vanaf de datum van de administratieve akte.

Voorwaarden

De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Zolang een leegstaande woning of een leegstaand gebouw niet uit het leegstandsregister geschrapt is, zal de heffing het goed blijven bezwaren en blijft de heffing verschuldigd bij het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden.

De leegstandsbelasting is verschuldigd door diegene, die op de verjaardag van de opnamedatum, houder is van het zakelijk recht (zakelijk gerechtigde) over de leegstaande woning of het leegstaande gebouw. 

Indien er sprake is van een woning of gebouw in onverdeeldheid, wordt  de belasting op naam van de onverdeeldheid gevestigd. Elke zakelijk gerechtigde is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Procedure

  • Je bent opgenomen in het leegstandregister

Klopt het overzicht houders van het zakelijk recht niet? Ben je geen eigenaar meer? Of ben je eigenaar, maar staat het pand niet leeg? Dien binnen de dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving per beveiligde zending van de beslissing tot opname in het leegstandregister een beroep in.​ 

Vul hiervoor het form​ulier beroep tegen beslissing omtrent de opname in het leegstandsregister in.


  • Je bent eigenaar en het pand staat leeg

Werk je aan een oplossing van de leegstand? Mogelijk kom je in aanmerking voor een vrijstelling. Mogelijke vrijstellingen staan geformuleerd in het belastingsreglement leegstand. Denk eraan om de vrijstelling aan te vragen voor de datum van de belastingsplicht.​

Vul hiervoor het formulier aanvraag voor vrijstelling tot leegstandbelasting in.


  • Je bent eigenaar en de leegstand is opgelost

Als de woning opnieuw bewoond is, de woning gesloopt is of de woning of het gebouw gebruikt wordt in overeenstemming met de (nieuwe) functie is de leegstand opgelost. Vanaf dat moment kan je de schrapping aanvragen voor het pand.​

Vul hiervoor het formulier aanvraag schrapping uit het leegstandsregister in.

Bedrag

Het tarief bedraagt voor een leegstaande woning en een leegstaand gebouw:
  • voor de eerste belastbare periode: 1 200 euro
  • voor de tweede belastbare periode: 2 400 euro
  • voor de derde belastbare periode: 3 600 euro
  • voor de vierde belastbare periode: 4 800 euro
  • voor de vijfde belastbare periode: 6 000 euro
  • voor de volgende belastbare periodes: 6 000 euro

Regelgeving

Aandachtspunten

​Er kunnen vrijstellingen van belasting worden toegestaan met betrekking tot de hoedanigheid van de belastingplichtige enerzijds en met betrekking tot de leegstaande woning of het leegstaand gebouw zelf anderzijds. ​Periodes van vrijstelling worden meegerekend als belastbare periode.​

Contactinformatie