Meldpunt klokkenluiden en onregelmatigheden

Vlaamse lokale besturen moeten een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken.  

 • Intern meldpunt: De algemeen directeur is overeenkomstig het Bestuursdecreet het intern meldpunt. Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt. 

 • Extern meldpunt: Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur van Puurs-Sint-Amands zijn, dienen zich meteen tot Audit Vlaanderen te richten. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen.

Voorwaarden

Europese Klokkenluidersrichtlijn en Vlaams Bestuursdecreet

De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding. De lidstaten moe(s)ten die Richtlijn wel omzetten in eigen regels. Vlaanderen deed dat intussen met een Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be) dat van toepassing is voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet werd op 16 november goedgekeurd in het Vlaamse parlement en verscheen al op 1 december 2022 in het Belgisch Staatsblad. Het trad in werking op 11 december 2022. 

Klokkenluider

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur van Puurs-Sint-Amands samenwerken, zoals bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten … 

Burgers kunnen de klachtenregeling volgen, waarbij een klacht kan gaan over een handeling of de werking van een overheidsinstantie.  

Inbreuk

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’. Alle inbreuken op wetgeving die in Puurs-Sint-Amands van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding. Het gaat dan om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt. 

Garanties en bescherming

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. Het Bestuursdecreet geeft duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring. 

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd. 

Procedure

Melden

 • Intern meldpunt
De melding kan gebeuren bij brief met vermelding vertrouwelijk, bij mail, telefonisch of fysiek. 

raoul.paridaens@puursam.be 
03 203 27 00 
Hoogstraat 29 
2870 Puurs-Sint-Amands 

 • Extern meldpunt Audit Vlaanderen: 
Heb je een vermoeden van fraude of corruptie? Je kan dit op drie verschillende manieren melden: 
  • Via mail: melding.audit@vlaanderen.be 
  • Telefonisch via 02 553 45 55 
  • Via post: Audit Vlaanderen Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel. 
Audit Vlaanderen wijst je erop dat een een melder steeds de keuze heeft om onregelmatigheden in eigen naam of anoniem te melden. Een anonieme melding heeft wel tot gevolg dat Audit Vlaanderen beperkter is om de melding te onderzoeken en contact op te nemen met de melder. Om de kans te maximaliseren dat een melding niet anoniem gemaakt wordt, beschermt Audit Vlaanderen steeds de identiteit van melders.  

Wat kan je verwachten nadat je jouw melding intern of extern indiende? 

 • Ontvangstmelding 

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal uw melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij: 
  • Je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over jouw melding. 
  • Je je uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding. 
  • Het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van jouw identiteit in gevaar brengt. 
 • Meer informatie over jouw melding  
Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met jouw melding gebeurde. 
Meer concreet:
  • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding verstuurde. 
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd werd. 
Let wel: in sommige gevallen kan deze termijn van drie maanden verlengd worden. 

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van jouw melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt. 

Regelgeving

Contactinformatie