Belasting op handelingen in het kader van de omgevingsvergunning

​De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
 • omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
 • omgevingsvergunning voor exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
 • omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
 • omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning).

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket.

Voorwaarden

​Of voor uw project een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig:

 • voor de exploitatie van hinderlijke bedrijfsactiviteiten (klasse 1 en 2)
 • voor het verkavelen van een grond (splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond)
 • voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw.

Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden. Doe daarom altijd eerst navraag bij de dienst Leefomgeving (Ruimtelijke Ordening).

Procedure

​U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online omgevingsloket.

Het verloop van een doorsnee omgevinsvergunning kan u hier raadplegen.

Bedrag

De belasting bestaat uit een belasting per dossiertype, onafhankelijk van de behandelende overheid, en kan cumulatief aangevuld worden met een toeslag voor eventuele bijkomende procedurestappen. Meer info staat in de tabel, goedgekeurd in het reglement.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding.

De werken mogen echter niet strijdig zijn met bijvoorbeeld

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen
 • regelgeving over monumenten en landschappen
 • ...

Bij twijfel vraagt u het best advies bij de dienst Leefomgeving (Ruimtelijke Ordening).

Contactinformatie