Openbaarheid van bestuur

​​Burgers hebben recht op bestuursinformatie. Dat heeft de Vlaamse Regering bepaald in het decreet over de openbaarheid van bestuur. Het decreet maakt een onderscheid tussen:
 • actieve openbaarheid: de gemeente neemt zelf initiatieven om de burger te informeren, bijvoorbeeld via haar website of brochures.
 • passieve openbaarheid: de burger kan bij de gemeente een aanvraag indienen om een bestuursdocument in te kijken, er uitleg over te vragen of er een kopie van te krijgen. 

Procedure

Wil jij een bestuursdocument inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van krijgen? Volg dan deze stappen:

 • ​Doe de aanvraag schriftelijk. Dit kan per brief (college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands), per e-mail (juridischezaken@puursam.be) of in het gemeentehuis zelf. 
 • Vermeld in je aanvraag:
  • je naam en correspondentieadres (thuisadres of e-mailadres)
  • de bestuursdocumenten waarover het gaat
  • de vorm van openbaarheid die je wilt (inzage, uitleg of kopie)
 • Jouw aanvraag wordt geregistreerd. Is jouw aanvraag kennelijk onredelijk? Of is ze te algemeen geformuleerd? Dan kan de gemeente je om extra informatie vragen. 
 • Je krijgt antwoord binnen een termijn van 15 dagen. Die termijn kan soms worden verlengd tot maximaal 30 dagen.
 • Wordt jouw aanvraag aanvaard? Dan laat de gemeente jou weten wanneer en waar je de documenten kan inkijken of wanneer en waar je een kopie kan verkrijgen. 
 • Wordt jouw aanvraag niet aanvaard? Bijvoorbeeld omwille van geheimhoudingsplicht, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economisch belang of de openbare orde? Dan licht de gemeente je hierover in. 
 • Ga je niet akkkoord met de beslissing van de gemeente? Dan kan je beroep aantekenen bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Bedrag

Inzage en uitleg is gratis. Wil je bepaalde bestuursdocumenten bekomen? Dan rekent de gemeente hiervoor een extra kost aan. 

Regelgeving

​Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Bijkomende informatie

​Voor meer informatie over de toepassing van dit decreet kan je terecht op de website van www.vlaanderen.be/openbaarheid.

Bekijk de besluitvorming in onze raadpleegomgeving.​​​

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier