Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein

​De gemeente en haar burgers ondervinden geregeld overlast van de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied. Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een impact op het openbaar domein. De gemeente keurde de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goed die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, om de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden. Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden.

Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen worden ook geregeld dringende werken uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening.  Daarnaast zijn er ook nog een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die bijna constant een impact hebben op het openbaar domein. Bijgevolg is het billijk dat er retributies worden geheven op deze werken.​

Voorwaarden

​De gemeente rekent aan de eigenaar van elke nutsvoorziening, voor een termijn van 5 februari 2019 tot en met 31 december 2025, een retributie aan op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

Bedrag

​Het bedrag varieert afhankelijk van de aard van de werken. Indien twee of meer nutsmaatschappijen in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitvoeren staat de gemeente een korting toe.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar.  In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitings­punten op het grondgebied van de gemeente. De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien de werken gebeuren op verzoek van de gemeente.