Retributie voor het administratiekosten voor het verzenden van aangetekende zendingen en minnelijke invorderingen

​​​Een lokaal bestuur levert diensten en maakt hiervoor facturen op. Indien deze factuur niet binnen de vooropgestelde termijn betaald wordt, wordt een kosteloze aanmaning verzonden. Indien de betrokkene deze aanmaning negeert en weigert te betalen, wordt een aangetekende zending verzonden. Het veelvuldig opstellen van dergelijke aangetekende zendingen weegt op de gemeentelijke administratie, waardoor het aangewezen is de administratiekosten van deze aangetekende zendingen te verhalen op diegenen die in gebreke blijven hun facturen te betalen. Het lokaal bestuur prefereert om maximaal in der minne in te vorderen, om de uitvoeringskosten voor de debiteurs te beperken. In dat kader wordt er samengewerkt met MyTrusto, dat zal nagaan in hoeverre er mogelijkheden zijn voor budgetbegeleiding of gespreide betalingen. Enkel indien de debiteur zelf te kennen geeft dat hij niet wenst samen te werken met MyTrusto en halsstarrig blijft weigeren om de openstaande som te voldoen, zal het dossier overgemaakt worden aan een gerechtsdeurwaarder voor verdere uitvoering.

Voorwaarden

​De retributie is verschuldigd door diegenen die laattijdig de door hen verschuldigde sommen betalen, zoals retributies, huurgelden en facturen. 

Bedrag

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

  • Aanmaning: 0 euro
  • Verzenden van een aangetekende zending aan een nalatige debiteur: 10 euro
  • MyTrustO: 0 euro
  • Minnelijke invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvordering: 15 euro

De vermelde bedragen worden gecumuleerd. De wettelijke nalatigheidsintrest wordt aangerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de retributie, onkostennota, … verschuldigd is.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Het bestuur probeert maximaal in der minne in te vorderen. In dat kader wordt er samengewerkt met MyTrustO.  MyTrustO bekijkt in hoeverre de wanbetaler in aanmerking komt voor budgetbegeleiding of een afbetalingsplan. Meer info op www.mytrusto.be.

Contactinformatie