Richtlijnen barbecue

Deze richtlijnen moeten gevolgd indien er barbecues worden gebruikt op het grondgebied van Klein-Brabant. Dit om: 

 • De organisator aandachtig te maken voor de verschillende risicoscenario’s die zich kunnen voordoen;
 • Een overzicht te bieden van de concrete veiligheidsmaatregelen die de organisator dient te nemen ter voorbereiding;
 • De richtlijnen die binnen de verschillende gemeenten aan de organisatoren worden meegegeven, te uniformiseren.

Keuze van de installatieplaats

 • De barbecue moet zodanig opgesteld worden, stabiel en op een vaste, stevige ondergrond zodat het niet omvallen of omgestoten kan worden. Kies voor een windvrije plaats. Indien dit niet mogelijk is, scherm de barbecue af met een windscherm.
 • De aanwezige kabels en leidingen mogen geen valgevaar vormen, leg ze niet in de looproute.
 • De barbecue moet minstens 120 cm van brandbare materialen en gebouwen worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.
 • De barbecue moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.
 • De barbecue moet fysiek afgescheiden zijn t.o.v. publiek (vb. door dranghekken).
 • Er dient naar gestreefd te worden dat de brakkramen opgesteld worden op de voor de brandweer meest toegankelijke plaatsen.
 • De barbecue heeft een energietoevoer die gemakkelijk bereikbaar, manueel afsluitbaar of afkoppelbaar is.
 • De gasfles moet stabiel staan en afgeschermd zijn van gasten.
 • Elke barbecue moet voorzien zijn van een voldoende groot branddeken - conform EN 1869.
 • Bij een barbecue is het gebruik van vloeibare aanmaakstoffen verboden.
 • Een blusmiddel (type poeder of schuim) incl. een emmer zand dienen in de onmiddellijke omgeving beschikbaar en bruikbaar te zijn.
 • De barbecue-opstelling in een gesloten ruimte is verboden.
 • Barbecuetoestellen mogen tijdens het gebruik nooit onbeheerd gelaten worden.
 • Verplaats nooit een brandende of nog warme barbecue.
Aanmaken van het vuur
 • Barbecue op kolen
  • Gebruik liefst speciale aanmaakblokjes, -pasta of gel.
  • Gebruik  NOOIT  benzine,  petroleum,  methanol of  spiritus  als  aanmaakmiddel,  deze  kunnen  een steekvlam veroorzaken.
  • Gebruik een blaasbalg of waaier om het vuur aan te wakkeren. Gebruik nooit brandstof (benzine, white spirit,...) en blaas ook nooit in het vuur.
 • Barbecue op gas
  • Controleer de datum op de gasfles en controleer de gasslang op gaatjes.
  • Controleer of de gasfles correct is aangesloten.
  • De gasfles moet stabiel en recht opgesteld staan en afgeschermd zijn van het publiek/gasten.
  • Steek de barbecue direct aan op het moment dat het gas wordt opengedraaid.
  • Hou voldoende afstand, ook als de barbecue is uitgeschakeld.
Barbecue doven

 • De barbecue op kolen doven met zand of water. Let op: zand neemt de hitte niet weg, de houtskool blijft nog urenlang gevaarlijk heet!
 • De barbecue op gas: gaskraan dichtdraaien en warmtestand uitzetten. Gasfles afkoppelen.
 • Ruim de as van de barbecue op kolen op als deze helemaal afgekoeld is.

Contactinformatie