Richtlijnen foodtruck

​Deze richtlijnen moeten gevolgd indien er vuurmanden worden gebruikt op het grondgebied van Klein-Brabant. Dit om: 

 • De organisator aandachtig te maken voor de verschillende risicoscenario’s die zich kunnen voordoen;
 • Een overzicht te bieden van de concrete veiligheidsmaatregelen die de organisator dient te nemen ter voorbereiding;
 • De richtlijnen die binnen de verschillende gemeenten aan de organisatoren worden meegegeven, te uniformiseren.
Keuze van de installatieplaats

 • De opstelling van de foodtruck mag op geen enkele wijze gevaar opleveren voor de omgeving.
 • Alle aanwezige hydranten, waterwinplaatsen en gasafsluiters binnen de evenementenzone, moeten steeds vrij en bereikbaar blijven. 
 • De aanwezige kabels en leidingen mogen geen valgevaar vormen, leg ze niet in de looproute. 
 • Een foodtruck moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 4 meter van gebouwen en tenten. Deze voorwaarde geldt niet als het gebouw een blinde gevel betreft, die over een REI van min. 30 min. beschikt. 
 • Rond een foodtruck op gas moet een vrije ruimte van 4 meter aangehouden worden. 
 • Gebouwen en bouwwerken achter de foodtruck moeten bereikbaar zijn en bereikbaar worden gehouden. 
 • De foodtruck mag geen obstructie vormen voor de hulpdiensten en mogen niet opgesteld worden op de vrije doorgang voorzien voor de hulpdiensten.
Attesten bij foodtruck
 • Electrische installatie foodtruck
  • een jaarlijks attest, uitgeschreven door een erkend of geaccrediteerd organisme dat de installatie voldoet aan alle vereisten inzake veiligheid.
 • Gasinstallatie foodtruck
  • Een tweejaarlijks attest, uitgeschreven door een erkend of geaccrediteerd organisme dat de installatie voldoet aan alle vereisten inzake veiligheid.
 • Blustoestellen foodtruck
  • het blustoestel dient jaarlijks gekeurd te worden (datum van keuring is vermeld op het blusapparaat)
 • Verzekeringsbewijs
  • een bewijs van een geldige verzekering voor Burgerlijke Aansprakelijkheid 
Gasinstallatie
 • Elk cateringtoestel mag max. voorzien worden van één aangesloten gasfles en één reservefles per toestel
 • Gasopslag (max. 130 kg of één batterij) enkel toegestaan voor kermissen, foren en meerdaagse evenementen mits schriftelijke toestemming van de brandweer 
 • Gasflessen zijn staan altijd recht en worden vastgemaakt in een geventileerde gasflessenkast of andere geventileerde constructie.
Blusmiddelen

 • De foodtruck dient voorzien te zijn van een gekeurd blustoestel van minimaal één bluseenheid. 
 • De foodtruck moet voorzien zijn van een voldoende groot branddeken – conform EN 1869. 
 • Het blustoestel dient op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats te worden opgesteld.

Contactinformatie