Richtlijnen tentconstructies

​Deze fiche biedt een overzicht van de richtlijnen die gevolgd moeten worden indien er tentconstructies worden opgericht op het grondgebied van Klein-Brabant, teneinde:

 • De organisator aandachtig te maken voor de verschillende risicoscenario’sdie zich kunnen voordoen; een overzicht te bieden van de concrete veiligheidsmaatregelendie de organisator dient te nemen ter voorbereiding; de richtlijnen die binnen de verschillende gemeenten aan de organisatoren worden meegegeven, te uniformiseren.
 • Deze richtlijnen zijn van toepassing op elke tentconstructieop openbaar en/of privaat terrein.
Algemene richtlijnen:
 • Tenten worden opgebouwd conform plaatsingsvoorschriften qua stabiliteit en max. windbelasting.
 • Rijen gevormd  door meerdere tentconstructies (bv.  kerstmarkt) dienen minstens elke 30m onderbroken te worden door een vrije doorgang van minstens 1m.
 • De onder-enbovengrondse hydrantendienen steeds vrij en goed bereikbaar te zijn. Concreet mag niets op minder dan 60cm van de hydrant geplaatst te  worden, tenzij het onmiddellijk, éénvoudig en volledig kan worden geplaatst. De aanduiding van hydranten en gasafsluiters dient steeds zichtbaar te blijven.
 • Het maximum aantal toegelaten personen in de tentconstructie wordt bepaald op basis van:
  • de grondoppervlakte van de tentconstructie
  • het aantal uitgangen
  • de breedte van de uitgangen
 • Indien de evacuatie niet kan gegarandeerd worden door daglicht, dient veiligheidsverlichting voorzien te worden in de tentconstructie, die onmiddellijk  en automatisch aanspringt als de stroom uitvalt. Deze veiligheidsverlichting moet minstens boven elke uitgang aanwezig zijn en moet minstens één uur zonder onderbreking kunnen  branden. Deze veiligheidsverlichting wordt getest voor de aanvang van het evenement.

 • Een attest van de  brandklasse  dient  steeds  door  de   tentverhuurder te worden voorgelegd (constructiematerialen, tentdoek, vaste zijpanelen ed.).

 • Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet in een (grote) tijdelijke inrichting op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats het volgende voorhanden te zijn:

  • De oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele anderehulpdiensten (bv. EHBO-post van het evenement).

  • Een infoblad met de locatie van de tijdelijke inrichting of evenement (straat, plein, huisnummer).Richtlijnen met betrekking tot de vrije doorgangvoor de hulpdiensten

  • Indien de tentconstructie wordt opgesteld op straat of op een plein, dient een vrije doorgang van 4m voorzien te worden rond de constructie. Een kleine tentconstructie (<  60m²) die wordt opgesteld in een park, dient op maximaal 60m van de openbare weg geplaatst te worden. Een grote  tentconstructie(>  60m²)  die  wordt  opgesteld  in  een parkdient  bereikbaar  te  zijn  via  een toegangsweg die geschikt is voor de hulpdiensten.

Richtlijnen met betrekking tot de vrije doorgangvoor de hulpdiensten
 • Indien de tentconstructie wordt opgesteld op straat of op een plein, dient een vrije doorgang van 4m voorzien te worden rond de constructie;
 • een kleine tentconstructie(< 60m²) die wordt opgesteld in een park, dient op maximaal 60m van de openbare weg geplaatst te worden;
 • een grote tentconstructie(> 60m²) die wordt opgesteld in een parkdient bereikbaar te zijn via een toegangsweg die geschikt is voor de hulpdiensten.
Richtlijnen met betrekking tot de uitgangenvan de tentconstructie

De uitgangen:
 • leiden veilig en vlotnaar een veilige plaats, maar mogen andere ruimten, gebouwen of inrichtingen doorlopen;
 • zijn geleden in de tegenover elkaar gelegen wandenvan de tentconstructie;
 • hebben een vrije doorgang van (minstens) 80cm breed en 200cm hoog. De breedte van de uitgang(en) dient te worden aangepast aan het (verwachtte) aantal aanwezige personen(1cm / persoon);
 • moeten volledig vrij zijn;
 • dienen permanent bewaakt of in open stand geblokkeerd te worden indien er zich in deze uitgangen deuren bevinden die niet in de evacuatierichting openen, of indien de openingen waarin de uitgangen zich bevinden, niet onmiddellijk of op een eenvoudige manier te gebruiken zijn;
 • dienen aangeduid te worden met de correcte pictogrammen, die op passende hoogte worden geplaatst op dergelijke manier dat ze zichtbaar zijn vanuit elk punt van de inrichting. De afmetingen zijn aangepastaan de inrichting en de afstand tot de nooduitgang1. De signalisatie dient zowel bij daglicht als bij duisternis goed zichtbaar en leesbaar te zijn.
Richtlijnen met betrekking tot de blusmiddelen
 • Een tentconstructie dient –per begonnen schijf van 150m² grondoppervlakte –1 bluseenheid van minstens 6kg of 6l te voorzien. In de nabijheid van een techniekentoren, belangrijke elektrische installaties, een kooktoestel of een stroomaggregaat dient een extra bluseenheid voorzien te worden;
 • de blusmiddelen dienen te worden opgesteld op goed zichtbare, makkelijk bereikbare plaatsen en dienen te worden aangeduid met de wettelijke pictogrammen;
 • de blusmiddelen zijn jaarlijks gekeurd.
Specifieke richtlijnen voor kleine tentconstructies (< 60m² grondoppervlakte)
 • De stabiliteit dient verzekerd te worden door het aanbrengen van de nodige stormkoorden;
 • indien in de tentconstructie een kooktoestelwordt gebruikt, dient de tent op minstens 60cm van een andere tijdelijke inrichting te worden geplaatst en op minder dan 60m van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.Specifieke richtlijnen voor grotetentconstructies (>60m² grondoppervlakte)
 • de tentconstructie dient te worden opgesteld conform de plaatsingsvoorschriften qua stabiliteiten maximale windbelasting. De organisator dient hiervan het nodige attest te kunnen voorleggen, alsook een attest van de brandklasse van de tentzeilen;
 • materiaal met ophanging van daken, horizontale en verticale afscheidingenen tent gerelateerde producten zoals vloerenmoeten voldoen aan de nodige normen. De organisator dient hiervan de nodige attesten te kunnen voorleggen;
 • in de tent wordt een evacuatieplanomhoog gehangen. Samen met dit evacuatieplan moet in een grote tijdelijke inrichting op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats het volgende voorhanden zijn:-
  • de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele andere hulpdiensten (bv. EHBO-post van het evenement)
  • een infoblad met de locatie van de tijdelijke inrichting of evenement (naam evenement / straat / huisnummer / gemeente).
Richtlijnen met betrekking tot de aankleding
 • gemakkelijk brandbare materialen (bv. stro, hooi, ...), evenals brandbare en brandende versieringen (bv.kaarsen) als decoratiezijn verboden;
 • de verlichting die in de tent wordt gebruikt, moet elektrisch zijn en mag niet worden omwikkeld met papier of ander brandbaar materiaal;
 • Volgende materialen mogen niet in een tent gebruikt worden:
  • stroomgeneratoren voorzien van een verbrandingsmotor;
  • kachels of verwarmingselementen met open vuur of open gloeidraden;
  • straalkachels met atmosferische verbranding en heteluchtkanonnen op basis van vloeibare petroleumgassen en gasolie;
  • ballonnen gevuld met een brandbaar en/of giftig gas;
  • eender welke vorm van vuurwerk;
  • brandstofvoorraden.