Vergunning inname openbaar domein

Ik dien een aanvraag in met accountofik dien toch een aanvraag in zonder account
Door een aanvraag in te dienen mét account kan je je dossier(s) nauwgezet opvolgen!

Ben je aan het verhuizen, bouwen of verbouwen? Mogelijk heb je dan een deel van​ de openbare ruimte nodig om je werken uit te voeren. Bijvoorbeeld om een kraan, container, verhuiswagen of stelling te installeren. Je hebt hiervoor een vergunning openbaar domein nodig. De gemeente heft een belasting op de inneming van het openbaar domein om deze inname in tijd en ruimte zoveel mogelijk te beperken.

 De inname van het openbaar domein zorgt in mindere of meerdere mate voor overlast. Hierdoor is een belasting gekoppeld aan de oppervlakte en de duurtijd van de inname.

Voorwaarden

 • ​De aanvraag moet minimum 5 werkdagen voor de inname ingediend worden.
 • Aanvragen waarbij er een straat wordt afgesloten of een inname door een (werf)kraan dien je minimum 20 werkdagen op voorhand  aan te vragen.

Procedure

 • Dien je aanvraag in via het Eagleplatform. Bekijk hier een korte video hoe dit in zijn werk gaat.
 • Na indienen van je aanvraag ontvang je een ontvangstbevestiging.
 • Het college van burgemeester en schepen keurt jouw aanvraag al dan niet goed.
 • Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepen krijg je een betalingsverzoek via e-mail.
 • Je voert de betaling uit.
 • Na betaling wordt de officiele vergunning via e-mail bezorgd.
Opgelet: 
 • De aanvrager dient zelf voor de signalisatie te zorgen.
 • Deze kan niet gehuurd, noch afgehaald worden op de gemeente.

Bedrag

 • Inname van het openbaar domein vanaf de tweede kalenderdag: 0,25 euro/m² per dag
 • Voor het afsluiten van het openbaar domein waardoor er geen doorgaand vervoer mogelijk is of het openbaar domein niet bereikbaar is, komt er 25 euro per dag bij dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is of het openbaar domein niet bereikbaar is. Dit tarief is van toepassing vanaf dag 1.
 • De tarieven worden verdubbeld wanneer er vooraf geen aanvraag werd gedaan voor de inname openbaar domein of de verlenging van de toelating conform de politieverordening.
 • De belasting wordt gebaseerd op het aantal aangevraagde dagen, terugbetaling van de belasting in verhouding tot het aantal niet gebruikte dagen is niet mogelijk.

In bepaalde gevallen kunnen innames van het openbaar domein worden vrijgesteld van vergunning:

 • Het oprichten of verbouwen van woongelegenheden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of haar gewestelijke en/of plaatselijke bouwmaatschappijen.
 • Het herbouwen van door brand of natuurramp vernielde of beschadigde gebouwen.
 • Werken uitgevoerd door of in opdracht van openbare besturen, en daarmee gelijkgestelde instellingen, en de werken van water-;,gas- of electriciteitsmaatschappijen. 
 • Werken uitgevoerd door scholen en vzw's uit de non-profit-sector. 

Regelgeving

Aandachtspunten

 • De intekening van de oppervlakte dient nauwkeurig te gebeuren, aangezien de prijs van de vergunning berekend wordt op basis van de ingetekende oppervlakte. Er kan gecontroleerd worden of de aangevraagde oppervlakte overeenkomt met de werkelijk ingetekende oppervlak
 • Bij een verhuis binnen onze gemeente, waarbij 2 innames van het openbaar domein nodig zijn, moeten 2 afzonderlijke aanvragen worden ingediend.
 • Bij het niet naleven van de betalingen van het dit belastingsreglementen of van het Decreet van 30 mei 2008  kan een adminstratieve boete gelijk aan 500 euro worden opgelegd. 

Bijkomende informatie

Via het EagleBe Portaal kan je via het tabblad "mijn aanvragen" een aantal handige acties ondernemen over jouw aanvragen:

 • Aanvraag: de aanvraag en alle bijbehorende bestanden downloaden als zip folder.
 • Vergunning: indien de aanvraag goedgekeurd en betaald is, kan je hier het vergunningsdocument downloaden.
 • Verlengen: indien de aanvraag nog loopt of gepland is in de toekomst kan deze via deze weg verlengd worden.
 • Betaalbewijs: indien de aanvraag goedgekeurd en betaald is, kan je hier het betaalbewijs downloaden.

Contactinformatie