Subsidie aanpassing woning ouderen

​Samen met de Vlaamse overheid wil de gemeente zich inzetten om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Het aanpassen van de woning aan de behoeften van de ouderen is essentieel om dit doel te bereiken. Om die reden geeft de gemeente aan 65-plussers op haar grondgebied een subsidie voor het aanpassen van hun woning. Deze gemeentelijke subsidie is een aanvulling op de Vlaamse aanpassingspremie. Vraag dus steeds eerst de Vlaamse aanpassingspremie aan.

Voorwaarden

Wie kan subsidie aanvragen?

De volgende personen kunnen een gemeentelijke subsidie voor de aanpassing van de woning aanvragen:

 • ​65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of hun woning huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar
 • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad
 • particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont

De aanvrager of een ander gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn.

De 65-plusser waarvoor de aanpassingswerken zijn uitgevoerd mag op aanvraagdatum geen andere woning volledig in volle eigendom hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door hem bewoond werd.

Welke aanpassingswerken komen in aanmerking?

1. Technische installaties en hulpmiddelen

 • het installeren van een badkamer met minstens een douche en een wastafel die aangepast is aan een 65-plusser. Een tweede badkamer kan alleen een subsidie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste
 • het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift
 • het installeren van vaste in de woning verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten
 • het automatiseren van bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken

2. Verbouwingswerken die de woning veiliger en toegankelijker maken

 • het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakke, een verbrede toegangsdeur (al dan niet automatisch) en door het wegwerken van hinderlijke drempels
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gang en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten
 • het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken
 • het plaatsen van een veilige trap om de verdieping beter toegankelijk te maken
 • verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de 65-plusser zelfstandig en afzonderlijk kan wonen

Procedure

Vraag je subsidie schriftelijk (met de post, e-mail of afgifte tegen ontvangstbewijs) aan bij het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29 te 2870 Puurs-Sint-Amands met het aanvraagformulier. Een papieren aanvraagformulier kan verkregen worden tijdens de openingsuren van het woonloket of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

Voeg zeker ook de factuur van de uitgevoerde werken en de definitieve toezegging van de aanpassingspremie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap toe.

De aanvullende gemeentelijk subsidie moet aangevraagd worden binnen de 6 maanden na ontvangst van de bevestigingsbrief van het Agentschap Wonen-Vlaanderen, waarin gesteld wordt de Vlaamse aanpassingspremie wordt uitbetaald.

Meebrengen

 • ​het aanvraagformulier ingevuld, gedateerd en getekend
 • kopie definitieve toezegging ministerie van de Vlaamse gemeenschap
 • kopie factuur uitgevoerde werken

Bedrag

​De aanvullende gemeentelijke subsidie voor de aanpassing van de woning bedraagt 50% van de premie van de Vlaamse gemeenschap met een maximum van 625 euro.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Vraag de aanvullende subsidie pas aan als je beschikt over de definitieve toezegging van de Vlaamse aanpassingspremie.

Contactinformatie