Subsidie aanpassingswerken handels- of horecazaak

​​​Deze subsidie beoogt het stimuleren en ondersteunen van zelfstandig ondernemerschap, meer bepaald door de toekenning van een belangrijke financiële impuls bij het aanpassen/inrichten van een handelspand, ambachtelijke activiteit of horecazaak om zo het winkellint te versterken.

Voorwaarden

 • De vestigingseenheid van de handels- of horecazaak moet in het kernwinkelgebied van Puurs centrum en/of het Dorpshart zijn.
 • De eigenaar van de handels- of horecazaak verbindt er zich toe om de zaak open te houden en zelf uit te baten tot minimum 5 jaar na toekenning van de subsidie.
 • Verplichting om deel te nemen aan de projecten, acties of initiatieven van de gemeente Puurs-Sint-Amands die op hem of haar van toepassing zijn en minstens de deelname aan de P-bon (geschenkbon), zolang het loopt.
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • De verschillende subsidies binnen dit subsidiereglement zijn onderling niet cumuleerbaar. Dezelfde aanvrager kan slechts na 5 jaar na de toekenning van één van de vijf genoemde subsidies uit dit subsidiereglement een tweede subsidie aanvragen. 

Procedure

​Aanvraag

Een aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient aangetekend te worden verzonden aan de gemeente Puurs-Sint-Amands t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands. De datum van poststempel van het aangetekend schrijven geldt als datum van indiening van de aanvraag. De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:

 • Het volledig ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan bekomen worden op de website van de gemeente Puurs-Sint-Amands;
 • Indien van toepassing, bijkomende stavingsstukken zoals vermeld op het aanvraagformulier. Bijkomende stavingsstukken kunnen onder meer zijn bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de statuten, vergunningen (omgeving, horecavergunning, …), brandpreventieverslag, … .
 • Een document waaruit het zakelijk of gebruiksrecht van de aanvrager blijkt, zijnde: de notariële akte, de handelshuurovereenkomst of elke andere titel;
 • Een ondertekend akkoord omtrent de werken tussen (in voorkomend geval) alle zakelijk gerechtigden en houders van een gebruiksrecht; 
 • De afgeleverde omgevingsvergunning (indien van toepassing).
 • Een nauwkeurige prijsraming of offerte(s) van erkende en geregistreerde aannemers/ ondernemingen.
 • Een omschrijving van de uit te voeren werken o.a. procedé, materialen, kleuren… aangevuld met stalen of duidelijke representatieve afbeeldingen van de te gebruiken materialen. Uit de beschrijving moet ondubbelzinnig het beoogde resultaat van de werken blijken (lastenboek);
 • Foto's van de bestaande toestand en ontwerpplannen met aanduiding van de oriëntatie van de foto's;

Beoordeling

 • De aanvraag is pas ontvankelijk van zodra het dossier volledig is. De ontvankelijkheid van de aanvraag wordt door de bevoegde gemeentelijke dienst beoordeeld binnen 1 maand na indiening ervan. De dienst deelt de beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.
 • Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken uit te voeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. Indien de aanvrager hierbij zijn medewerking weigert, wordt de aanvraag ongegrond verklaard en bijgevolg wordt de subsidie geweigerd.
  • het overlijden, de ontbinding of het faillissement van de aanvrager;
  • de onteigening van de houders van zakelijke rechten op het handelspand;
  • het volledig of gedeeltelijk teniet gaan van de commerciële ruimte van het handelspand.

Beslissing

   • Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van een advies van de bevoegde gemeentelijke dienst(en).
   • Het college van burgemeester en schepenen deelt binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag haar beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager(s).
   • Deze termijnen zijn enkel richtdata.

   Uitbetaling


     • De subsidie kan pas uitbetaald worden als aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan.
     • Na een positieve beslissing wordt de subsidie binnen de drie maanden uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer van de aanvrager(s).
     • De aanvrager verbindt zich ertoe de gemeente onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer
     • Deze termijnen zijn enkel richtdata.

     Controle


     Binnen 6 maanden na de toekenning (beslissing) van de subsidie door de gemeente Puurs-Sint-Amands moeten volgende verantwoordingsstukken worden ingediend:

     • Volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend verantwoordingsformulier met een overzicht van de ingediende kosten, opgesteld op basis van het sjabloon dat samen met de beslissing tot toekenning van de subsidie aan de aanvrager wordt bezorgd;
     • De financiële verantwoordingsstukken dewelke de aanwending van de toegekende subsidie verduidelijken;
     • Kopieën van alle relevante bewijsstukken;
     • Een verslag dat toelaat na te gaan of de subsidie werd gebruikt voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
     • Enkel rechtsgeldige facturen op naam en adres van de aanvrager en voor voldaan ondertekend kunnen worden aanvaard. Kastickets, bestelbonnen, enz. worden niet aanvaard. De originele facturen en betalingsbewijzen moeten conform de BTW voorschriften door de aanvrager worden bewaard en steeds beschikbaar zijn voor controle;
     • Facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de kosten waarop ze betrekking hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk dat de facturen de prestaties en de daar bijhorende afzonderlijke bedragen in detail weergeven en dat de aanvrager op de facturen aanduidt welke kosten precies in aanmerking komen. Facturen die onduidelijk zijn of waarvan niet af te leiden valt over welke kosten het precies gaat, worden verworpen
     • Meerwerken en meerkosten die niet voorzien waren in de goedgekeurde aanvraag, komen enkel in aanmerking voor de berekening van de subsidie als de aanvrager deze motiveert, de factuur de aard van de onvoorziene subsidieerbare meerwerken en meerkosten vermeldt en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. De maximumbedragen vermeld in dit reglement kunnen nooit worden overschreden.

     De gemeente heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren.

     Bedrag

      Kernwinkelgebied excl. Dorpshart:

      • Inrichting nieuw pand: € 4.500
      • Totale structurele renovatie van bestaand pand: € 4.500
      • GEEN totale structurele renovatie van bestaand pand: € 2.250

      Dorpshart:

      • Inrichting nieuw pand:

      i. 0-50m²: € 7.500
      ii. 50-100m²: € 15.000
      iii. 100-200m²: € 22.000
      iv. >200m²: € 25.000

      • Totale structurele renovatie van bestaand pand:

      i. 0-50m²: € 7.500
      ii. 50-100m²: € 15.000
      iii. 100-200m²: € 22.000
      iv. >200m²: € 25.000

        • GEEN totale structurele renovatie van bestaand pand:

        i. 0-100m²: € 3.750
        ii. 50-100m²: € 7.500
        iii. 100-200m²: € 11.000
        iv. >200m²: € 12.500

        De subsidie kan nooit meer bedragen dan 1/3 van de totale bouw- of renovatiekosten excl. BTW.

        Regelgeving

        ​​​

        Contactinformatie