Subsidie hemelwaterput en infiltratievoorzieningen

​​​​​​​​Wil je een hemelwaterinstallatie of​ infiltratievoorziening plaatsen? Vraag dan een subsidie aan.

De gemeente subsidieert geen voorzieningen die verplicht zijn door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 5 juli 2013. Nieuwbouw- of herbouwde woningen komen dan ook niet in aanmerking.

Voorwaarden

Hemelwaterinstallatie

 • De minimale inhoud van de hemelwaterput komt overeen met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5000 liter.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. 
  • Is de dakoppervlakte niet volledig aangesloten? Dan krijg je alleen een subsidie mits grondige motivatie. 
  • Delen van gebouwen met een groendak:
   • moet je niet aansluiten op de hemelwaterput
   • moet je niet meetellen om de minimale inhoud van de regenwaterput te berekenen
 • Je hergebruikt het in de hemelwaterput opgevangen water. Sluit een pompinstallatie aan op de hemelwaterput met ten minste de aansluiting van 1 toilet of wasmachine.
  Worden de verschillende aftappunten gravitair gevoed? Dan is een pompinstallatie is niet verplicht.
 • Er mag geen directe verbinding zijn tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput:
  • Vul de hemelwaterput bij met drinkwater door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk.
  • Of voorzie een afzonderlijk leidingencircuit voor hemelwater en drinkwater.
 • Je sluit de overloop van de hemelwaterput in eerste instantie aan op een infiltratievoorziening of een buffervoorziening op je eigen perceel.
  Heeft je eigen preceel geen infiltratie- of buffervoorziening? En verplicht de gewestelijke stedenbouwkundige verordening dat niet? Sluit de overloop van het hemelwater dan aan op een:
  • openbare infiltratievoorziening
  • waterloop
  • of ander oppervlaktewater
 • Zijn er geen afvoermogelijkheden naar een openbare infiltratievoorziening, waterloop of ander oppervlaktewater? Of is die aansluiting niet haalbaar? Sluit de overloop van de hemelwaterput dan aan op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. 
  • ​​Is er geen openbare riolering voor afvoer van hemelwater? Sluit het hemelwater dan aan op de gemengde openbare riolering.
  • Let op:
   • Het hemelwater en het afvalwater moeten gescheiden worden tot aan het lozingspunt op de openbare riolering.
   • ​De aansluiting van de overloop van de hemelwaterput op een DWA-riolering is niet toegestaan.

Infiltratievoorziening

 • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet in verhouding staan tot het gerealiseerde infiltratiedebiet.
 • Het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 25 liter/m² afwaterende oppervlakte (verharde grondoppervlakte of dakoppervlakte).
 • De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 m² per begonnen 100 m² afwaterende oppervlakte.
  • Voldoet de hemelwaterput aan de voorwaarden van 'Artikel 3 – Toekenningsvoorwaarden – Hemelwaterinstallaties'? Dan mag de afwaterende oppervlakte verminderd worden met 60 m².
 • Je sluit minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aan op de infiltratievoorziening.
De hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening is geplaatst na 31 december 2013:
 • ​volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen
 • en met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013
​De bouwheer moet een afschrift van de facturen voorleggen.

Procedure

1. Dien je principiële aanvraag  in
Doe dat minstens 1 maand voor de aanleg van de installatie.

2. Dien je definitieve aanvraag in

Kreeg je een principiële goedkeuring? Dien dan je definitieve aanvraag in binnen de 3 maanden na de installatie. 
 • De datum van je laatste factuur geldt als begindatum van die 3 maanden.
 • Voeg bij je aanvraag je facturen en bewijsstukken.

Bedrag

 • aanleg van een hemelwaterinstallatie: 600 euro 
 • aanleg van een infiltratievoorziening: 600 euro
Het is mogelijk om beide subsidies te combineren.

Regelgeving

Bijkomende informatie

Contactinformatie