Subsidie kleine landschapselementen

​​Ben je eigenaar of gebruiker van een perceel in landelijk gebied (agrarisch gebied, groengebied of buffergebied) ? Dan kun je bij de gemeente aankloppen voor een subsidie voor het aanleggen, aanplanten of onderhouden van kleine landschapselementen. Het subsidiebedrag moet minstens 25 euro bedragen.

Tuinen of bebouwde percelen komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Voorwaarden

Voor deze landschapselementen moet je adviesvragen aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme (landschap@rlsd.be of 052 33 89 12):

 • ​haag
 • heg
 • houtkant
 • houtwal
 • aanplanten van een alleenstaande boom (streekeigen soort)
 • aanplanten van een bomenrij of boomgroep (minimum 10 stuks van streekeigen soorten, of een hoogstamboomgaard)
 • aanplanten van een bosje (< 50 are)
 • de aanleg en het ruimen van een poel
 • het ruimen van een sloot in permanent historisch grasland.
Voor deze landschapselementen hoef je geen advies te vragen aan het Regionaal Landschap Schelde-Durme:
 • het aanplanten en knotten van knotbomen
 • het snoeien van hagen en heggen
 • de onderhoudskapping van een houtkant, houtwal of hakhoutbosje (< 50 are)
 • het onderhoud van een trage weg opgenomen in het gemeentelijk tragewegenplan

Volgende werken komen in geen geval in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie:

 • Werken die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een vergunning: o.a. kapvergunning, natuurvergunning, stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, omgevingsvergunning.
 • Werken waarvoor een subsidie wordt ontvangen vanuit een andere overheid: o.a. subsidie hoogstamboomgaarden Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, beheerovereenkomsten Vlaamse Landmaatschappij, subsidie bebossing Agentschap voor Natuur en Bos, provincie.
 • Aanplantingen met commerciële doeleinden: o.a. boomkwekerij, kerstbomen.
 • Aanvragen waarvan de totale subsidie 25 euro niet overschrijdt.

Procedure

Landschapselementen waarbij advies verplicht is:

 • Neem voor de planning van een terreinbezoek contact op met het Regionaal Landschap.
 • Maak voor aanplantingen gebruik van inheemse bomen en struiken.
 • Vraag voor de werken een principiële goedkeuring bij de milieudienst. Je moet de aanvraag ten laatste een maand voor de geplande uitvoering van de werking indienen. Heb je nog geen goedkeuring ontvangen? Dan kun je ook niet starten met de werken. 
 • Je kunt de aanvraag tot uitbetaling tot drie maanden na de uitvoering van de werken indienen. Hiervoor gebruik je hetzelfde model als het aanvraagformulier.

Landschapselementen waarbij geen advies vereist is:

 • Je kunt de aanvraag tot uitbetaling tot drie maanden na de uitvoering van de werken indienen. Het volstaat om het volledig ingevulde aanvraagformulier bij de milieudienst in te dienen.
 • Voor het onderhoud van een trage weg moet je wel vooraf een principiële goedkeuring van de gemeente krijgen. 
De gemeente controleert in juni de aanvragen. Pas daarna zal je de subsidie ontvangen.

Bedrag

Voor aanplant of aanleg van:

 • een haag, heg, houtkant of houtwal: 0,25 euro per plant
 • een solitaire boom, bomenrij of boomgroep: 7,50 euro per boom
 • knotbomen: 2,50 euro per stuk
 • bebossing (< 50 are): 15 euro per are

Voor onderhoud van deze kleine landschapselementen:

 • het snoeien van een haag: 0,50 euro per lopende meter
 • het snoeien van een heg en een onderhoudskapping van een houtkant of houtwal: 1 euro per lopende meter
 • het knotten van knotbomen: 6,25 euro per boom
 • de onderhoudskapping in een hakhoutbos: 8 euro per are

De subsidie voor de aanleg van een nieuwe poel en het heruitdiepen of het herstellen van een bestaande poel bedraagt 2,50 euro per vierkante meter. 

De subsidie voor het onderhoud of herstel van een bestaande sloot of greppel in historisch permanent graslandbedraagt 1,25 euro per lopende meter. Slechts 1 zijde komt hiervoor in aanmerking. Maximaal 500 euro per aanvrager per jaar.

De subsidie voor het onderhoud van een trage weg bedraagt 0,16 euro per m² per jaar. Die vergoeding dient om het beheer en het behoud van de betreffende trage weg te verzekeren.

Regelgeving

Contactinformatie