Subsidie zwaluwnesten

​​Spot jij een zwaluwnest aan je woning, stal of een ander gebouw? Ga dan even langs bij de gemeente. Want je kunt een subsidie aanvragen voor bewoonde zwaluwnesten van huiszwaluwen en boerenzwaluwen en voor het aanbrengen van nestkasten voor gierzwaluwen.

Voorwaarden

Per adres kun je één aanvraag indienen. 

A. Voor huiszwaluw en boerenzwaluw:

Woon je in een appartementsgebouw? Dan gaat de subsidie naar de vereniging van mede-eigenaars. Is het zwaluwnest onlosmakelijk verbonden met één of meerdere individuele appartementen (bijvoorbeeld op een terras)? Dan kunnen de individuele gebruikers van het appartement de subsidie aanvragen en bekomen. 

Vraag je een subsidie aan? Dan moet je deze voorwaarden strikt naleven:
 • Je gebruikt geen chemische insectenbestrijdingsmiddelen op de muren, op het plafond of in de ruimtes waar de zwaluwnesten zich bevinden. Ook in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten is dit niet toegelaten.
 • Je laat de nesten intact als je de muren, de stallen of de ruimtes waar de zwaluwen zich bevinden, schoonmaakt.
 • Je gebruikt geen lakverven op de muren of op het plafond in de buurt van de nesten.
 • Laat je de muren of het plafond van het gebouw kalken? Dan gebruik je hiervoor een natuurlijk product.
 • Je voorziet voldoende openingen in de ruimte zodat de zwaluwen de toegang gemakkelijk vinden. 
 • Je behoudt verlaten nesten minimaal drie jaar.
 • Zijn de nesten bereikbaar voor katten of andere dieren? Dan tref je de nodige beschermingsmaatregelen.
 • Is er dicht bij het nest overlast door bijvoorbeeld uitwerpselen? Dan tref je de nodige maatregelen om die overlast te beperken.
B. Voor gierzwaluw:

Er wordt minstens voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De nestgelegenheden worden ten minste vier meter boven de grond aangebracht
 • Onder de in- of uitvliegopening is drie meter ruimte voorzien voor een vrije val die gierzwaluwen moeten kunnen maken bij het verlaten van de nestplaats.
 • Er zijn geen obstakels in de buurt van de nestgelegenheden (bv. bomen, gebouwen, draden, …) die de vrije aanvliegmogelijkheden bemoeilijken.
 • De nestgelegenheden worden nooit in de zon geplaatst i.v.m. de hitte die kan ontstaan in de broedruimte. In de regel worden de nestgelegenheden enkel aan de koele noord- en oostzijde aangebracht. Enkel als de nestgelegenheden in de schaduw blijven onder bv. een dakrand tussen 9u en 19u, kunnen ook andere windrichtingen overwogen worden.
 • De verkrijger van de subsidie verbindt zich ertoe de aangebrachte nestgelegenheid ten minste tien jaar te behouden in een staat die geschikt is als nestplaats voor gierzwaluwen. Deze overeenkomst kan niet ongedaan gemaakt worden bij verkoop van de eigendom. De toelage kan teruggevorderd worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt.

Procedure

 • ​Je dient de aanvraag voor huiszwaluw en boerenzwaluw schriftelijk in tussen 1 mei en 30 juni. Je gebruikt hiervoor het daartoe bestemde aanvraagformulier​.
 • De gemeentelijke milieudienst inspecteert de kolonie(s). Jij gaat akkoord met een controle tussen 15 mei en 31 augustus. Ontstaat er door het uitvoeren van de controles schade? Dan is de gemeente hiervoor niet aansprakelijk.
 • Na de controle ontvang jij al dan niet een gemeentelijke subsidie.

Bedrag

Voor huiszwaluw en boerenzwaluw
 • ​minder dan drie bezette nesten (kleine kolonie): 25 euro per jaar
 • een kolonie van drie t.e.m. tien bezette nesten (grote kolonie): 37,50 euro per jaar
 • een kolonie van meer dan tien bezette nesten: 50 euro per jaar
De gemeente telt meerdere legsels per nest in één kalenderjaar als één nest.

Voor gierzwaluw

De subsidie heeft betrekking op het aanbrengen van aangepaste nestgelegenheid voor de gierzwaluw aan woningen en/of andere gebouwen gelegen op het grondgebied van de gemeente. Voor het aanbrengen van inbouwstenen, geïntegreerde nestgelegenheden of nestkasten die geconcipieerd zijn voor de huisvesting van gierzwaluwen bedraagt de toelage € 50 per nestgelegenheid. De plaatsing van deze nestgelegenheden dient te gebeuren door de aanvrager. De toelage is beperkt tot 250 euro per aanvraag.

Regelgeving

Aandachtspunten

​Spot je broedplekken in kunstnesten die de gemeente of het Regionaal Landschap Schelde-Durme kosteloos heeft opgehangen? Dan kun je hiervoor geen subsidies aanvragen.

Contactinformatie