Tijdelijke afwezigheid

Jij moet - net als iedereen - worden ingeschreven in de registers van de gemeente van je hoofdverblijfplaats. In die gemeente kan je ook terecht voor officiële documenten, zoals eID en rijbewijs. 

Verblijf je tijdelijk en kortstondig niet in je hoofdverblijfplaats? Dan moet je de dienst Burgerzaken van je gemeente verwittigen. Je hoofdverblijfplaats wordt dan niet gewijzigd en je blijft ingeschreven in de registers van je gemeente. 

Voorwaarden

​De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) zijn strikt beperkt tot: 

 • ​mensen die in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling verblijven
 • mensen die minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  • vakantie
  • gezondheidsredenen
  • studie- of zakenreizen
  • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • studenten
 • gedetineerden
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
 • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
 • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
 • Belgische diplomatieke ambtenaren
 • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie

Je moet ook een hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kunt terugkeren. 

Procedure

Verblijf je tijdelijk en kortstondig niet in je hoofdverblijfplaats? Dan moet je die afwezigheid melden bij de dienst Burgerzaken van je gemeente. Je kan aangifte doen van elke tijdelijke afwezigheid langer dan 3 maanden. 

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. Je kunt de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Nadien kan de gemeente aannemen dat je niet langer tijdelijk afwezig bent, maar effectief in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval word je geschrapt uit het bevolkingsregister van de gemeente. 

Ben je langer dan 6 maanden ononderbroken afwezig op je hoofdverblijfplaats? En heb je die afwezigheid niet gemeld bij je gemeente? Dan kan het college van burgemeester en schepenen beslissen tot een afvoering van ambtswege, voor zover je huidige woonplaats niet gekend is. 

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Regelgeving

​De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

Contactinformatie