Uitstralingsbijdrage voor het kernwinkelgebied van Puurs-Centrum

Raadpleeg nu
Vanaf 2023

Het jaarlijks budget van de gemeente voorziet uitgaven voor kernversterkende initiatieven voor het handelsgebeuren in het centrum. Handelszaken binnen een afgelijnd gebied binnen Puurs-centrum betalen een aanvullende taks om solidair de handelsomgeving te verbeteren en om de promotie van de plaatselijke handelszaken te stimuleren (b.v. met kerstverlichting, een eindejaars- en moederdagactie). 

Voorwaarden

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar een publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector), die binnen de omschreven gebiedsomschrijving van het kernwinkelgebied gelegen is, uitbaat. Dit gebied bevat de volgende straten:  R. Verbelenstraat (tot en met nr. 25), H. Hartplaats, Kerkplein (tot en met nr. 18), Botermarkt, Hoogstraat, Palingstraat (tot en met nr. 4), Dorpshart, W. De Vochtstraat en Stationsstraat.

Uitbreiding kerwinkelgebied 

Vanaf 1 januari 2023 wordt het kernwinkelgebied, waarop deze bijdrage van toepassing is, uitgebreid met Forum t.e.m. Ursulinenpad en een deel van de Palingstraat, tot en met nummer 14.

Procedure

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar aangifte doen van hun vestiging. De aangifte dient te gebeuren op volgend adres: Forum 6, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be.  De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de belastingplichtige. Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd adres.  De belastingplichtigen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan de gemeente de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van deze belasting en binnen dezelfde termijn. De aangifte moet alle gegevens bevatten, die noodzakelijk zijn voor de berekening en de controle van de aanslag.  

Bedrag

​De belasting is een vast bedrag en is niet afhankelijk van de grootte van de commerciële oppervlakte van de publiek toegankelijke ruimte van de vestigingseenheid. De belasting is vastgesteld op 125 euro per handelszaak per jaar. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering​ of -teruggave.

Van de belasting worden vrijgesteld: 

  • Vrije beroepen uit de medische sector
  • Vzw's
  • Nieuwe handelszaken waarvan de uitbating op 1 januari van het aanslagjaar minder dan 1 jaar voordien gestart is (éénmalige vrijstelling)
  • Tweede of meerdere vestiging van eenzelfde handelszaak in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum

Regelgeving

Aandachtspunten

Indien de uitbating gebeurt door meerdere natuurlijke personen of meerdere rechtspersonen is de belasting hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door allen. De belastingplichtige die zijn zaak verkoopt of overdraagt, is verplicht dit binnen de veertien dagen mee te delen aan de financieel directeur, hetzij per post, of per mail. Kantoren met een loketfunctie worden als commerciële dienstverstrekkers beschouwd. Hieronder worden onder meer verstaan de bankkantoren, verzekeringsmakelaars en -agenten, reisbureaus, interimkantoren. Overheidsdiensten zijn niet belastbaar.

Contactinformatie