Uitstralingsbijdrage voor het kernwinkelgebied van Puurs

​De gemeente Puurs-Sint-Amands voert een kernversterkend beleid om Puurs centrum als dynamische en aangename dorpskern commercieel op de kaart te zetten en creatieve ondernemers te behouden en aan te trekken. De gezamenlijk georganiseerde acties en promotie hebben een positieve invloed op de stimulering van de dynamiek, de verhoging van de uitstraling en de verbetering van het imago van het handelscentrum. Handelszaken binnen een afgelijnd gebied betalen een aanvullende taks om op die manier solidair de handelsomgeving te verbeteren en de promotie van de plaatselijke handelszaken te stimuleren (b.v. kerstverlichting, eindejaarsactie, moederdagactie, …). Daarom spreken we ook van een promotaks.

Voorwaarden

​De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar een publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector), die binnen de omschreven gebiedsomschrijving van het kernwinkelgebied gelegen is, uitbaat. Dit kernwinkelgebied bevat de volgende straten in centrum deelgebied Puurs: R. Verbelenstraat (tot en met nr. 25), H. Hartplaats, Kerkplein (tot en met nr. 18), Botermarkt, Hoogstraat, Palingstraat (tot en met nr. 4), Dorpshart, W. De Vochtstraat en Stationsstraat.

Procedure

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar aangifte doen van hun vestiging. De aangifte dient te gebeuren op volgend adres: Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be.  De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de belastingplichtige. Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd adres.  De belastingplichtigen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan de gemeente de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van deze belasting en binnen dezelfde termijn. De aangifte moet alle gegevens bevatten, die noodzakelijk zijn voor de berekening en de controle van de aanslag.  

Bedrag

​De belasting is een vast bedrag en is niet afhankelijk van de grootte van de commerciële oppervlakte van de publiek toegankelijke ruimte van de vestigingseenheid. De belasting is vastgesteld op € 125 per handelszaak per jaar. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering​ of -teruggave.

Van de belasting worden vrijgesteld: 

  • Vrije beroepen uit de medische sector
  • Vzw's
  • Nieuwe handelszaken waarvan de uitbating op 1 januari van het aanslagjaar minder dan 1 jaar voordien gestart is (éénmalige vrijstelling)
  • Tweede of meerdere vestiging van eenzelfde handelszaak in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum

Als ondersteuningsmaatregel voor lokale handelaars n.a.v. coronacrisis: Voor het aanslagjaar 2020 zullen de handelszaken in het kernwinkelgebied van Puurs centrum vrijgesteld worden van de uitstralingsbijdrage van 125 euro.


Regelgeving

Aandachtspunten

Indien de uitbating gebeurt door meerdere natuurlijke personen of meerdere rechtspersonen is de belasting hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door allen. De belastingplichtige die zijn zaak verkoopt of overdraagt, is verplicht dit binnen de veertien dagen mee te delen aan de financieel directeur, hetzij per post, of per mail. Kantoren met een loketfunctie worden als commerciële dienstverstrekkers beschouwd. Hieronder worden onder meer verstaan de bankkantoren, verzekeringsmakelaars en -agenten, reisbureaus, interimkantoren. Overheidsdiensten zijn niet belastbaar.

Bijkomende informatie

​kernwinkelgebied, promotaks

Contactinformatie