Uitstralingsbijdrage voor het kernwinkelgebied van Puurs

Raadpleeg nu

De gemeente Puurs-Sint-Amands voert een kernversterkend beleid om Puurs centrum als dynamische en aangename dorpskern commercieel op de kaart te zetten en creatieve ondernemers te behouden en aan te trekken. De gezamenlijk georganiseerde acties en promotie hebben een positieve invloed op de stimulering van de dynamiek, de verhoging van de uitstraling en de verbetering van het imago van het handelscentrum. Handelszaken binnen een afgelijnd gebied betalen een aanvullende taks om op die manier solidair de handelsomgeving te verbeteren en de promotie van de plaatselijke handelszaken te stimuleren (b.v. kerstverlichting, eindejaarsactie, moederdagactie, …). Daarom spreken we ook van een promotaks.

Voorwaarden

​De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar een publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector), die binnen de omschreven gebiedsomschrijving van het kernwinkelgebied gelegen is, uitbaat. Dit kernwinkelgebied bevat de volgende straten in centrum deelgebied Puurs: R. Verbelenstraat (tot en met nr. 25), H. Hartplaats, Kerkplein (tot en met nr. 18), Botermarkt, Hoogstraat, Palingstraat (tot en met nr. 4), Dorpshart, W. De Vochtstraat en Stationsstraat.

Procedure

​De belastingplichtigen ontvangen vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier.

Bedrag

​De belasting is een vast bedrag en is niet afhankelijk van de grootte van de commerciële oppervlakte van de publiek toegankelijke ruimte van de vestigingseenheid. De belasting is vastgesteld op € 125 per handelszaak per jaar. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindefing of -teruggave.

Regelgeving

Aandachtspunten

Indien de uitbating gebeurt door meerdere natuurlijke personen of meerdere rechtspersonen is de belasting hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door allen. De belastingplichtige die zijn zaak verkoopt of overdraagt, is verplicht dit binnen de veertien dagen mee te delen aan de financieel directeur, hetzij per post, of per mail. Kantoren met een loketfunctie worden als commerciële dienstverstrekkers beschouwd. Hieronder worden onder meer verstaan de bankkantoren, verzekeringsmakelaars en -agenten, reisbureaus, interimkantoren. Overheidsdiensten zijn niet belastbaar.

Bijkomende informatie

​kernwinkelgebied, promotaks

Raadpleeg nu

Contactinformatie

Meer info?

Contactformulier