Verwaarloosde woningen en gebouwen

​​De gemeente wil de verwaarlozing van woningen en gebouwen voorkomen en bestrijden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. Het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen werd overgeheveld van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau. Hierdoor viel de gewestelijke registratie en heffing weg. Daarom heeft de gemeente een reglement goedgekeurd waarin zij de indicaties van verwaarlozing en de procedure tot opname in het register vastlegt. De gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands werken samen op vlak van wonen via het intergemeentelijk project ‘Wonen in Klein-Brabant’ in samenwerking met intercommunale Igemo​. De gemeente houdt een register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij. De verwaarlozing wordt na controle ter plaatse door de belaste personen beoordeeld aan de hand van een technisch verslag. De strijd tegen de verwaarloosde woningen en gebouwen zal een effect hebben als de opname in een register van verwaarloosde woningen en gebouwen ook daadwerkelijk belast wordt.

De belasting voor een verwaarloosde woning of een verwaarloosd gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Zolang een verwaarloosde woning of een verwaarloosd gebouw niet uit het register geschrapt is, zal de heffing het goed blijven bezwaren en blijft de heffing verschuldigd bij het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden.

Voorwaarden

​De belasting is verschuldigd door diegene, die op de verjaardag van de opnamedatum, houder is van het zakelijk recht (zakelijk gerechtigde) over de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw. Indien er sprake is van onverdeeldheid, wordt de belasting op naam van de onverdeeldheid gevestigd. Elke zakelijk gerechtigde is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.

Procedure

  • Je bent opgenomen in het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
Klopt het overzicht houders van het zakelijk recht niet? Ben je geen eigenaar meer? Dien binnen de dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de kennisgeving per beveiligde zending van de beslissing tot opname in het register van verwaarloosde woningen of gebouwen een beroep in. Bij betwistingover de verwaarlozing is het aan de betrokkene om aan te tonen dat er voor de woning of het gebouw geen sprake is van verwaarlozing.

 
  • Je bent eigenaar en het pand is verwaarloosd
Ben je op het moment dat de belasting verschuldigd is minder den twaalf opeenvolgende maanden houder van het zakelijk recht? Is de woning of het gebouw vernield of beschadigd ten gevolge van een brand, ontploffing, storm of overstroming? Moglijk kom je dan in aanmerking voor een vrijstelling. De vrijstellingen staan geformuleerd in het belastingsreglement verwaarloosde woningen en gebouwen. Denk eraan om de vrijstelling aan te vragen voor de datum van belastingsplicht.

 
  • Je bent eigenaar en de verwaarlozing is opgelost
Als het pand gerenoveerd of gesloopt is komt er een einde aan de verwaarlozing. Vanaf dat moment kan je de schrapping voor de woning of het gebouw aanvragen.

 

 

Bedrag

Het tarief bedraagt voor een verwaarloosde woning en een verwaarloosd gebouw:
  • voor de eerste belastbare periode: 1.200 euro
  • voor de tweede belastbare periode: 2.400 euro
  • voor de derde belastbare periode: 3.600 euro
  • voor de vierde belastbare periode: 4.800 euro
  • voor de vijfde belastbare periode: 6.000 euro
  • voor de volgende belastbare periodes: 6.000 euro

Regelgeving

Aandachtspunten

De belastingplichtige kan vrijstellingen aanvragen vanaf de opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen tot het einde van de termijn waarbinnen een bezwaar tegen de belasting kan worden ingediend. In het belastingsreglement zijn ook een aantal vrijstellingen bepaald voor bepaalde personen en gebouwen of woningen.

Contactinformatie