Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds

​​​​Verwarm je je huis met stookolie en heb je financiële problemen? Vraag dan een verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds aan via de sociale dienst van het OCMW.

Voorwaarden

Je woont in Puurs-Sint-Amands.

 • Categorie 1:
  • Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • én het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden is lager of gelijk aan 18.363,39 euro (verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste).
 • ​Categorie 2:
  • Je hebt een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden ​is lager of gelijk aan 18.363,39 euro (verhoogd met 3.399,56 euro per persoon ten laste).
 • Categorie 3: 
  • ​Je zit in een (collectieve) schuldbemiddeling waardoor je je verwarmingsfactuur niet kunt betalen.

Het Sociaal Verwarmingsfonds kent een toelage toe voor deze brandstoffen:

 • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
 • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
 • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen)

Het Sociaal Verwarmingsfond​ kent geen tegemoetkoming toe voor deze brandstoffen: 

 • elektrische verwarming
 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas in gasflessen
 • butaangas in gasflessen

Procedure

 1. Dien je aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW binnen de 60 dagen na levering van de brandstof.

 2. Een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie.

 3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst ​beslist of je een verwarmingstoelage krijgt.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • kopie van leveringsbon of leveringsfactuur
  Woon je in een gebouw met meerdere appartementen? Vraag dan aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw:
  • een kopie van de leveringsfactuur
  • en een attest dat vermeldt op hoeveel appartementen de factuur betrekking heeft
 • ​Behoor je tot categorie 1:
  • ​​bewijs van gezinsinkomen: meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering
 • Behoor je tot categorie 2:
  • bewijs van gezinsinkomen: meest recente aanslagbiljet, loonfiche of attest van een ontvangen sociale uitkering, bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning
  • Behoor je tot categorie 3:
   • beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
   • documenten die aantonen dat je je verwarmingsfactuur niet kunt betalen: gezinsinkomen, lopende kosten​​

  Bedrag

  • Je krijgt een toelage voor maximaal 1500 liter per jaar en per huishouden.
  • Verwarm je je huis met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum? Dan krijg je een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om deze de forfaitaire toelage te krijgen.
  • Koop je je brandstoffen aan in grote hoeveelheden? Dan schommelt de toelage tussen ​0,14 en 0,20 euro per liter.
   Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.
   Je krijgt maximum 300 euro per huishouden.

  Aandachtspunten

  De maatregel richt zich tot mensen die zelf de gevolgen van prijsstijgingen ondervinden. Het Sociaal Verwarmingsfonds kent geen toelage toe aan personen die verblijven in een:

  • woonzorgcentrum (rusthuis)
  • opvanghuis
  • ziekenhuis

  Bijkomende informatie

  Contactinformatie