Verzoekschrift

Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag aan de gemeenteraad of de OCMW-raad om iets te doen of net om af te zien van een bepaald voornemen. De inhoud van het verzoekschrift moet wel tot de bevoegdheid behoren van de gemeenteraad of de OCMW-raad.

Indien dit niet het geval is, bezorgt de gemeenteraad het verzoek aan het juiste orgaan van de gemeente.

Voorwaarden

​Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente en het OCMW in te dienen via het daarvoor bestemde formulier dat door het lokale bestuur werd vastgelegd. 

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het lokale bestuur behoort, zijn onontvankelijk. De indiener van een verzoekschrift kan worden gehoord door de gemeenteraad.

Procedure

​Uiterlijk drie maanden na indiening krijgt de indiener van het verzoekschrift een antwoord.

Regelgeving

Contactinformatie