Voorstellen van burgers

​Inwoners van de gemeente hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en die punten te komen toelichten.

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de ontvankelijkheid door na te gaan of aan alle  voorwaarden is voldaan.

Voorstellen die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan de OCMW-raad. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Voorwaarden

​Om de agenda te halen, moeten de voorstellen van de burgers gesteund worden door minstens 500 inwoners ouder dan 16 jaar op het moment van de indiening van het voorstel.

Het voorstel  of vraag moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van alle ondertekenaars. Het voorstel wordt ingediend via een daartoe voorzien formulier. Het voorstel bevat verder een gemotiveerde nota en eventueel nuttige stukken die interessant kunnen zijn voor de raden. Alle documenten worden aangetekend verzonden naar het college van burgemeester en schepenen.

Het voorstel dat aan alle voorwaarden voldoet en minstens 30 dagen voor de volgende raadszitting bij het college van burgemeester en schepenen werd ingediend, wordt op die vergadering behandeld. Komt het later aan, dan wordt het naar de daaropvolgende vergadering verschoven.

Een schriftelijke vraag wordt niet als voorstel beschouwd als:
  1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd is;
  2. het louter een mening betreft en geen concreet verzoek;
  3. de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  4. het taalgebruik beledigend is. 
Het college van burgemeester en schepenen of de voorzitter hiervan doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen.

Regelgeving

Contactinformatie