Algemene gemeentebelasting bedrijven

Online aanvragen

​​​​Deze belasting beoogt een evenwichtig gespreide bijdrage van burgers, zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en ondernemingen in de algemene bestuurlijke uitgaven van de gemeente. Een verschillende behandeling van gezinnen en bedrijven is verantwoord is, gezien:

  • de verschillende mate waarin zij gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en dienstverleningen
  • het verschil in draagkracht van gezinnen/alleenstaanden en bedrijven

Voorwaarden

​De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de som van de grondoppervlakten bestemd of ingenomen voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden in open lucht en de vloeroppervlakte bestemd of ingenomen voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden in gebouwen. Deze laatste oppervlakte wordt gemeten per bouwlaag met inbegrip van de buitenmuren, garages, berg- en opslagplaatsen, waar deze zich ook bevinden, doch met uitsluiting van het gedeelte dat uitsluitend als woongelegenheid van de bedrijfsleider of de beoefenaar van het vrij beroep wordt gebruikt. Natuurlijke personen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen staan ingeschreven met de hoedanigheid van ‘onderneming onderworpen aan btw’, ‘handelsonderneming’, ‘niet-handelsonderneming naar privaat recht’ en/of ambachtsman’ worden meegerekend tot de zelfstandigen. Vestigingseenheden waarvoor een bedrijf een inschrijving heeft in de Kruispuntbank van Ondernemingen, worden meegerekend tot de vestigingen.

Procedure

De belastingplichtigen moeten uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar aangifte doen van hun vestigingen op het grondgebied van de gemeente.  Deze aangifte moet gebeuren via het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt op volgend adres: Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be.

Bedrag

Het basisbedrag voor bedrijven met een oppervlakte tot 100 m² bedraagt 65 euro. Daarnaast is er een verhoogd en gedifferentieerd tarief voor de bedrijven met een oppervlakte van meer dan 100 m²,  500 m², 1.000 m², 5.000 m², 10.000 m² en 50.000 m² .

Maatregelen ter ondersteuning van lokale economie ingevolge coronacrisis

Vermindering algemene bedrijfsbelasting 2020: De algemene bedrijfsbelasting op de eerste schijf (oppervlakte van 0-100 m² van algemene bedrijfsbelasting) wordt met 25 euro verminderd. Op die wijze betaalt elk bedrijf (klein en groot) slechts 40 euro i.p.v. 65 euro op die eerste schijf. Verder is er nog een vrijstelling op de schijf voor het deel oppervlakte tussen de 100m² en de 500m² en een vrijstelling op de schijf voor het deel oppervlakte tussen de 500 m² en de 1000 m².

Vermindering algemene bedrijfsbelasting 2021: De algemene bedrijfsbelasting op de eerste schijf (oppervlakte van 0-100 m² van algemene bedrijfsbelasting) wordt met 25 euro verminderd (40 euro i.p.v. 65 euro op die eerste schijf). Verder is er nog een vrijstelling op de schijf voor de oppervlakte tussen de 100 m² tot 500 m². Ondernemingen met een totale oppervlakte tot 500 m² betalen voor 2021 dus 40 euro. ​​

Uitstel betaling bedrijfsbelastingen: Puurs-Sint-Amandse ondernemingen krijgen twee maanden extra uitstel van betaling voor de verschuldigde belasting, de termijn om bezwaar in te dienen blijft ongewijzigd.

Regelgeving

Aandachtspunten

Elke wijziging van de beschikbare oppervlakte ( zoals elke verwerving of vervreemding van onroerend goed, elk begin of einde van huur, pacht)  en de definitieve stopzetting van het bedrijf, handelszaak of vrij beroep in de gemeente Puurs-Sint-Amands moet onmiddellijk worden gemeld op volgend adres: Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be. Ook de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen moet worden aangepast.

Online aanvragen

Contactinformatie