Algemene gemeentebelasting gezinnen

​​​​​​​​Alle gezinnen die op 1 januari in de bevolkingsregisters van Puurs-Sint-Amands zijn ingeschreven, moeten jaarlijks de algemene gemeentebelasting voor gezinnen betalen.

De gemeente wil rekening houden met de werkelijke financiële draagkracht van iedere belastingplichtige en wil burgers met een beperkte financiële draagkracht een toelage verlenen voor de algemene gemeentebelasting.

Voorwaarden

  • Het gezin is op 1 januari ingeschreven in de bevolkingsregisters van Puurs-Sint-Amands, ongeacht of dat gezin huurder of eigenaar is.
  • Het aanslagbiljet vermeldt de naam van het gezinshoofd. 

Procedure

​De gemeente bezorgt je een aanslagbiljet. 

Bedrag

  • De jaarlijkse belasting bedraagt 60 euro.
  • Personen die voor hetzelfde adres belastingplichtig zijn omdat zij deze vestiging zowel als woonruimte en als bedrijfsruimte gebruiken, moeten 20 euro betalen.
  • De gemeente verleent een toelage als de referetiepersoon alleenstaand is op 1 januari. Deze subsidie bedraagt 20 euro en wordt direct verrekend op het aanslagbiljet.
  • De gemeente kent ook een sociale correctie van 20 euro toe als een gezinslid op 1 januari recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering. Deze korting wordt automatisch toegekend op basis van de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
  • De sociale toelagen zijn niet cumuleerbaar.

Regelgeving

Aandachtspunten

De belasting is ondeelbaar en voor het volledige jaar verschuldigd. Verhuis je na 1 januari naar een andere gemeente? Dan leidt dit dus niet tot een belastingvermindering. Ook overlijdens na 1 januari geven geen belastingsvrijstelling voor de erfgenamen. De toestand op 1 januari is bepalend.

Je kan als gezin wel vermindering krijgen via het sociaal subsidiereglement als minstens één gezinslid (niet cumulatief) in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering op 1 januari van het  belastingjaar. Alleenstaanden (situatie op 1 januari van het belastingjaar) krijgen ook een toelage. Deze verminderingen worden verrekend in het aanslagbiljet algemene gemeentebelasting.

Bijkomende informatie

​Neem contact op met de belastingsdienst van Puurs-Sint-Amands via belastingen@puursam.be.