Erkenning van een kind

​​​Hebben jij en je partner samen een of meerdere kinderen? Of zijn jullie in blijde verwachting? Dan kan je je kind(eren) officieel erkennen via een authentieke akte.

Met die erkenning bewijs je dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jou en je kind. Hierdoor heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van het kind als je partner. 

Zijn jij en je partner getrouwd? Dan gebeurt die erkenning automatisch. 

Voorwaarden

​De moeder en/of het kind moeten toestemming geven voor de erkenning:

 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan geeft de moeder toestemming.
 • Is het kind tussen 12 en 18 jaar? Dan geven de moeder én het kind toestemming.
 • Gaat het om een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind? Dan geeft enkel het kind toestemming. 

Procedure

Wanneer kan je je kind erkennen?

 • vóór de geboorte, met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum (vraag dit op bij je gynaecoloog)
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet​

Beide ouders gaan samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Je kan hiervoor terecht in het gemeentehuis van je woonplaats of in de gemeente waar jullie kind is geboren. 

Doe je de erkenning in een andere gemeente dan waar het kind is geboren? Neem dan zeker ook een afschrift van de e​rkenningsakte mee.

Is de vader getrouwd met een andere partner dan de moeder? Dan moet de echtgenoot of echtgenote van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning. ​

Meebrengen

 • identiteitskaarten
 • zwangerschapsattest met de vermoedelijke bevallingsdatum

​Is je kind nog niet geboren? Neem dan een doktersattest mee waarin je arts bevestigt dat de moeder zwanger is en de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt. 

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, dan moet je misschien ook volgende stukken voorleggen:

 • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van je land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e)
 • bewijs van nationaliteit
 • bewijs van woonst

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.​

Bedrag

​Deze dienstverlening is gratis.

Bijkomende informatie

Betwisting erkenning
Onder bepaalde voorwaarden kan de erkenning betwist worden. De rechtbank van Eerste aanleg van de woonplaats van het kind is hiervoor bevoegd. Meer info hierover kan je vinden op website van de FOD Justitie.

Contactinformatie