Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

​​​​​​​​​​​​​​​​​Sinds 2008 is de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP), of in de omgangstaal beter bekend als “het politiereglement”, de basis voor de algemene regels die bepalen wat er wel of niet kan op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands. Deze verordening vormt de basis voor de toepassing van de Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS) om enerzijds de openbare rust, veiligheid en gezondheid te garanderen en anderzijds openbare overlast (zoals nachtlawaai, wildplassen en sluikstort) tegen te gaan.

De laatste versie van de ABP Puurs-Sint-Amands trad op 1 april 2024 in werking. Dit document wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van nieuwe fenomenen en hogere regelgeving.

Ook voor bepaalde verkeersinbreuken kan de gemeente Puurs-Sint-Amands een GAS-boete opleggen. Deze inbreuken zijn bepaald in de bijzondere politieverordeningen met betrekking tot het stilstaan en parkeren enerzijds, en de beperkte snelheidsovertredingen anderzijds.

Procedure

GAS-procedure in geval van overlast

Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn sancties die een gemeente kan opleggen voor alle inbreuken op het politiereglement. Het is een manier om bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aan te pakken. Bij overtreding van de bepalingen in het reglement riskeer je een administratieve geldboete. Het pv wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar van de intergemeentelijke vereniging GAS Rivierenland, die de overtreding zal beoordelen en eventueel een administratieve boete kan opleggen van max. 500 euro voor meerderjarige overtreders en max. 175 euro voor minderjarige overtreders. Per inbreuk is de geldboete wettelijk vastgelegd. De gemeente of de sanctionerend ambtenaar bepaalt dus niet zelf het bedrag van de boete.

Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk, zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de gemeente afleverde of de sluiting van een instelling. In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten (bv. bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen. Ten slotte kan de sanctionerend ambtenaar in bepaalde situaties ook kiezen voor een bemiddeling of een gemeenschapsdienst als alternatief voor de geldboete. Bij een positieve bemiddeling of het finaliseren van de gemeenschapsdienst valt de administratieve geldboete dan weg.

Handhavingskader ABP Puurs-Sint-Amands

Het handhavingskader ABP, dat de prioritaire inbreuken op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening bepaalt, werd ondertekend door de sanctionerend ambtenaar van GAS Rivierenland, de korpschef van Politiezone Rivierenland en de burgemeester van Puurs-Sint-Amands. Het document verscheen op 26 april op de website en trad sindsdien in werking.

Ben je niet akkoord met de vaststelling en wil je de overlastboete betwisten?

Als je niet akkoord gaat met de vaststellingen, kan je hiervoor een schriftelijk verweer indienen. Je kan dit aangeven via het tabblad overlastboete op de website van GAS Rivierenland.

GAS-procedure in geval van foutief parkeren, stilstaan en negatie verkeersbord C3 en F103

Ook voor bepaalde verkeersinbreuken kan de gemeente Puurs-Sint-Amands een GAS-boete opleggen. Deze inbreuken hebben betrekking op het stilstaan, parkeren en het negeren van de verkeersborden C3 en F103. De bepalingen met betrekking tot de sanctionering worden opgenomen in de bijzondere politieverordening, waarvan de laatste versie werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 en in werking trad op 1 januari 2020.

Indien je wordt geverbaliseerd, ontvang je een brief met het proces-verbaal of het bestuurlijk verslag en de gegevens die je nodig hebt om de boete te betwisten.

Ben je niet akkoord met de vaststelling en wil je de verkeersboete betwisten?

Als je niet akkoord gaat met de overtreding, kan je hiervoor een schriftelijk verweer indienen. Je kan dit aangeven via het tabblad verkeersboete op de website van GAS Rivierenland.

GAS-procedure in geval van een beperkte snelheidsovertreding

Sinds februari 2021 hebben gemeenten de mogelijkheid om ook voor beperkte snelheidsovertredingen een administratieve geldboete te bepalen. Hiervoor keurde de gemeenteraad de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen goed op 20 december 2021, waardoor ook beperkte snelheidsovertredingen in de gemeente Puurs-Sint-Amands gesanctioneerd kunnen worden met een GAS-boete sinds 1 januari 2022. De BBP werd op 26 juni 2023 aangepast volgens het hersteldecreet, de aanpassingen traden in werking op 1 juli 2023.

Ben je niet akkoord met de vaststelling en wil je de snelheidsboete betwisten?

Als je niet akkoord gaat met de overtreding, kan je hiervoor een schriftelijk verweer indienen. Je kan dit aangeven via het tabblad snelheidsboete op de website van GAS Rivierenland.

Overige politieverordeningen

Naast de voorgenoemde politieverordeningen zijn er in de gemeente Puurs-Sint-Amands nog een aantal andere Bijzondere Bestuurlijke Politieverordeningen (BBP) van kracht :

  • Gemeentelijke domeinen, tegeltuintjes, begraafplaatsen, containerpark…
  • Bestrijding van brand in publiek toegankelijke inrichtingen

Je kan ze, samen met de voorgenoemde politieverordeningen, onderaan deze webpagina terugvinden. 

Regelgeving

Bijkomende informatie

GAS Rivierenland

Voor je een vraag indient via het webformulier, neem je best eerst de FAQ eens door. De kans is groot dat je daar al een antwoord vindt.

Vind je hier geen antwoord, en wens je meer informatie over de overtreding zelf? Dan kan je contact opnemen met de dienst GAS Rivierenland:

GAS Rivierenland
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
015 29 83 82 (9u-12u en 13u-17u)

Overlastinbreuk: overlast@gasrivierenland.be - tel 015 29 83 82 
Verkeersinbreuk: verkeer@gasrivierenland.be - tel 015 29 83 81 
Snelheidsinbreuk: snelheid@gasrivierenland.be - tel 015 29 83 89 

PZ Rivierenland

Politiezone Rivierenland, post Klein-Brabant
Puursesteenweg 389, 2880 Bornem
03 293 22 22

Gemeente Puurs-Sint-Amands

Als je een vraag hebt rond de betaling, kan je contact opnemen met onze financiële dienst via financien@puursam.be

Heb je een andere vraag rond GAS? Dan kan je contact opnemen met de dienst Integrale Veiligheid via integrale.veiligheid@klein-brabant.be.

Heb je een melding of een klacht? Dan kan je terecht bij de dienst Klachtenbeheer op het nummer 03 203 27 20.

Contactinformatie