Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

​​​​​​​​​​​​​​​​​De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn sancties die de gemeente kan opleggen voor inbreuken op het politiereglement.  Het is een manier om bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aan te pakken of om een efficiënt verkeersbeleid uit te bouwen. 

Sinds 2008 is de Algemene Bestuurlijke Politieverordening, kortweg “ABP Klein-Brabant” of in de omgangstaal bekend als  “politiereglement”  in werking. Dit politiereglement is van toepassing voor de gemeenten Puurs-Sint-Amands en Bornem die samen deel uitmaken van PZ Klein-Brabant.

Er zijn ook nog een aantal Bijzondere Bestuurlijke Politieverordeningen o.a. :

  • Verkeer (stilstaan en parkeren)
  • Openbare domeinen
  • Publiek toegankelijke inrichtingen

Procedure

In het politiereglement staan duidelijke regels om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te garanderen en openbare overlast (zoals bv. sluikstort, wildplassen, nachtlawaai, …) tegen te gaan. Er zijn ook bijzondere bestuurlijke politieverordeningen die verkeersinbreuken beboeten zoals het parkeren op het voetpad.

Als je één van de regels overtreedt, riskeer je een administratieve geldboete, beter bekend als GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. Daarnaast zijn er nog andere administratieve sancties mogelijk zoals de schorsing of intrekking van een vergunning die de gemeente afleverde of de sluiting van een instelling. In een aantal gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot opruimkosten
(bv. bij sluikstorten). Dit kan betekenen dat je als overtreder niet alleen wordt beboet, maar ook een factuur van de gemeente ontvangt om deze kosten te betalen.

De politie stelt de overtredingen vast. De sanctionerend ambtenaar van de interlokale vereniging GAS Rivierenland (gemeentelijke administratieve sancties arrondissement Mechelen), waar onze gemeente deel van uitmaakt, legt de geldboete op. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is niet meer nodig. Een overtreder heeft steeds de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank.

In bepaalde situaties kan de sanctionerende ambtenaar een bemiddelingsprocedure voorstellen. Je bent vrij om hier al dan niet op in te gaan. De bemiddeling is gratis. Bij een positieve bemiddeling valt de administratieve geldboete weg.

Regelgeving

Bijkomende informatie

Politiezone Klein-Brabant

PZ Klein-Brabant, Puursesteenweg 389, 2880 Bornem – tel 03 293 22 22

GAS Rivierenland, Grote Markt 21, 2800 Mechelen: GAS Rivierenland

  • Overlastinbreuk: overlast@gasrivierenland.be - tel 015 29 83 82 
  • Verkeersinbreuk: verkeer@gasrivierenland.be - tel 015 29 83 81 
  • Snelheidsinbreuk: snelheid@gasrivierenland.be - tel 015 29 83 89 

Klachtenbeheer, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands – tel 03 203 27 20

Contactinformatie