Gemeentelijke mantelzorgpremie

​​​​​​​​​Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan een zwaar zorgbehoevende persoon? Dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kun je een financiële waarderingspremie ontvangen. ​

Voorwaarden

​De zorgbehoevende persoon moet:

 1. een inwoner van de gemeente Puurs-Sint-Amands zijn
 2. zorgbehoevend zijn.​​ Dit kan je aantonen als de zorgbehoevende persoon op basis van het attest van de zorgkas van uw mutualiteit dat je recht hebt op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden*. Het is dus niet de bedoeling om bijkomende medische of administratieve formaliteiten in te voeren. Heeft de zorgbehoevende persoon nog geen recht op dit zorgbudget, dan kan je bij jouw mutualiteit  informeren of je voor het zorgbudget  voor zwaar zorgbehoevenden in aanmerking komt en kan een indicatiestelling aangevraagd worden, tenminste als dit aangewezen is.
 3. in zijn natuurlijke thuismilieu verblijven
 4. al dan niet gebruik maken van voorzieningen die gericht zijn op de ondersteuning van de thuiszorg
      * Beschik je over gelijkgestelde attesten die in aanmerking komen voor de aanvraag zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, dan kan je deze attesten bijvoegen bij jouw aanvraag:
 • minstens score 15 op de medisch-sociale schaal die gebruikt wordt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming hulp aan bejaarden) (attest op te vragen bij mutualiteit of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid);
 • minstens score B op basis van Katz-schaal in de thuisverpleging; 
 • minstens totaalscore 13, of minstens 5,5 punten op deRAI Screener, afgenomen in het kader van gezinszorg of aanvullende thuiszorg;
 • minstens score 18 op de medische-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3) voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of bijkomende kinderbijslag);
 • minstens de score C of Cd op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag tot tegemoetkoming (Katz-schaal) in een dagverzorgingscentrum of een centrum voor kortverblijf (mutualiteit);
 • attest voor een tegemoetkoming voor palliatieve verzorging of palliatief forfait (mutualiteit);
 • kiné-E-attest, dit is geldig als je al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met BEL-schaal of  de BelRAI Screener.
De mantelzorger moet:

      1. moet een zorgbehoevende die inwoner is van Puurs-Sint-Amands hulp geven (moet niet zelf in Puurs-Sint-Amands wonen) verklaring op eer via het aanvraagformulier
      2. dient op frequente basis hulp te bieden aan de zorgbehoevende
      3. mag op geen enkele andere wijze professionele hulp verlenen aan de zorgbehoevende en hiervoor een financiële vergoeding krijgen hetzij van de zorgbehoevende zelf, hetzij van derden

Procedure

 • ​Je vraagt de waarderingspremie aan via het aanvraagformulier op de website. met vragen kan je terecht bij de gemeentelijke balies of de dienstencentra. Je kan het formulier ook blanco afdrukken vanop de website door onderaan de pagina op de website van het aanvraagformulier een pdf-bestand te selecteren en deze af te drukken.
 • Mantelzorgers buiten de gemeente dienen geen bewijs meer te leveren dat zij elders een vergoeding ontvangen voor betrokken zorgbehoevende, een verklaring op eer is voldoende (zie aanvraagformulier)
 • Bezorg het formulier samen met het attest waaruit de zorgbehoevendheid blijkt voor 30 september van het betrokken jaar aan de balies van de gemeente of de lokale dienstencentra of vervolledig de aanvraag digitaal.
 • Wij beoordelen jouw aanvraag als die volledig is. Voldoe je aan alle voorwaarden? En is het attest meerdere jaren geldig? Dan zal de premie jaarlijks toegekend worden zolang er aan alle voorwaarden voldaan is. De toekenning gebeurt automatisch.
 • Het attest is geldig tot en met het jaar waarin het attest vervalt. WIl je het jaar nadien ook nog genieten van de mantelzorgpremie? Bezorg ons dan een nieuw attest om de mate van zorgbehoevendheid aan te tonen. 
 • We verwerken alle aanvragen in oktober en november van het betrokken jaar. De premies worden op het bijzonder comité van oktober of november goedgekeurd en uitbetaald op het rekeningnummer van de mantelzorger vermeld op het aanvraagformulier.

Meebrengen

 • Het rekeningnummer van de mantelzorger
 • Het rijksregisternummer van de mantelzorger en de zorgbehoevende
 • Een geldig attest om de mate van zorgbehoevendheid aan te tonen

Bedrag

 • Je ontvangt elk jaar een waarderingspremie van 100 euro (vanaf 1 januari 2023)

Regelgeving

Aandachtspunten

​Voldoe je niet meer aan de voorwaarden? Of wijzigen er belangrijke gegevens (zoals het rekeningnummer van de mantelzorger)? Dan moet je de betrokken dienst van de wijziging op de hoogte brengen. 
Verhuist de zorgbehoevende naar een residentiële instelling of is hij overleden? De mantelzorger behoudt dat jaar nog het recht op de premie. Het volgend jaar zal hij geen premie meer ontvangen. 

Bijkomende informatie

​Meer informatie over de zorgbudgetten​ ​vind je op:

​Meer informatie over de integratietegemoetkoming vind je hier.

Wil je graag hulp bij de aanvraag voor de premie? Of wens je informatie over de dienstverlening? Maak dan een afspraak met een van de thuiszorgcoördinatoren. ​

Contactinformatie