Schenking of bewaargeving van erfgoed

​Heeft u erfgoedmateriaal dat een link heeft met de gemeente Puurs-Sint-Amands en u weet niet waar u hiermee naartoe moet gaan? 

In de pastorie van Ruisbroek huisvestigt sinds heden het erfgoeddepot van de gemeente Puurs-Sint-Amands.  Erfgoed is al datgene wat deel uitmaakt van ons verleden en de moeite waard is om te koesteren, te bewaren en ontsluiten. U kan vanaf heden het erfgoedmateriaal in bruikleen geven of schenken aan het erfgoeddepot. 

  • Bij een bruikleenovereenkomst blijft de aanvrager ten alle tijde eigenaar van het object dat door hem/haar aan de gemeente Puurs-Sint-Amands aangeboden wordt en in het erfgoeddepot bewaard wordt. Het gaat om een tijdelijke inbewaarnemingen. De maximale termijn voor een bruikleen is 9 jaar. Het materiaal dat in bruikleen gegeven wordt mag gebruikt worden voor andere doeleinde mits goedkeuring van de aanvrager. 
  • Bij een schenkingsovereenkomst staat de aanvrager zijn eigendomsrechten af aan de gemeente Puurs-Sint-Amands. 

Dat erfgoed kan zeer divers zijn en bevat kunstwerken, archieven, historische documenten, tekeningen, foto- en filmateriaal, gebruiksvoorwerpen, verhalen, anekdotes, tradities... kortom roerend en immaterieel erfgoed. 

Het depot is zo ingericht om op een professionele manier erfgoedcollecties te bewaren en beheren. Dit gebeurt in samenwerking met de werkgroep Erfgoed Puurs-Sint-Amands. Een groep vrijwilligers die een hart hebben voor alles wat met erfgoed te maken heeft. 

Voorwaarden

  • ​De erfgoedcollectie bestaat uit enkel uit materiële objecten, verzamelingen en ander samenhangende gehelen van objecten behorend tot het roerend of immaterieel erfgoed van of over de gemeente Puurs-Sint-Amands. 
  • Onder geen beding kan het depot gebruikt worden als een opslagplaats. Een overeenkomst (bruikleen of schenking) dient steeds door beide partijen te worden ondertekend of het erfgoedmateriaal wordt niet aangenomen. 
  • Het erfgoeddepot huisvestigt geen onroerende erfgoedmaterialen (bv. monumenten) alsook geen archeologische objecten. Hiervoor wordt steeds doorverwezen naar het erkend archeologisch depot van de Provincie Antwerpen of de stad Mechelen.  
  • Het invullen van de aanvraag tot bruikleen of schenking biedt geen garantie tot effectieve opname in het erfgoeddepot. De aanvraag zal eerst intern worden onderzocht waarna vervolgens contact zal worden opgenomen met de aanvrager. 
Zie het reglement voor verdere informatie omtrent de voorwaarden. 

Procedure

  •  Aanvraag

Aan de hand van het digitaal aanvraagformulier, dat kan ingevuld worden via de website van de gemeente Puurs-Sint-Amands, richt de aanvrager een gemotiveerde aanvraag tot bruikleen of schenking aan de gemeente Puurs-Sint-Amands. De aanvrager voegt foto's en een omschrijving van de objecten toe (toestand, afmetingen, de waardebepaling (al dan niet nog aan te vragen door de eigenaar).  De aanvrager maakt duidelijk melding in het aanvraagformulier of hij de objecten in bruikleen wenst te geven (en de eventuele duurtijd) of wil schenken. 

  •  Behandeling aanvraag

Nadat de aanvraag  door de dienst Beleven ontvankelijk werd verklaard, zal  contact opgenomen worden met de aanvrager om een afspraak  te maken teneinde het erfgoedobject ter plaatse  te bekijken en bestuderen. Indien er nood bestaat aan bijkomende expertise, zijn deze kosten voor de eigenaar. Na volledigheid van het dossier wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in geval van bruiklening of aan de gemeenteraad in geval van schenking. 

  •  Aanvaarding

Nadat het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad het dossier heeft goedgekeurd, wordt door beide partijen een bruikleen- of schenkingsovereenkomst ondertekend waarin de nodige voorwaarden duidelijk worden vermeld. 

  • Overbrenging naar en van het depot

Alle objecten die aangeboden worden door de aanvrager worden tegelijkertijd aangeleverd. Bij voorkeur staat de  aanvrager in voor deskundig transport naar het depot en transport terug na afloop van de bewaartermijn, indien van toepassing. Dit kan eventueel in onderling overleg besproken worden met de gemeente. De aanvrager voorziet, indien nodig, mankracht voor het lossen en opbergen en het opnieuw inladen van de objecten. Bij aankomst van erfgoedobjecten wordt een conditiecontrole uitgevoerd door de werkgroep Erfgoed Puurs-Sint-Amands. De aanvrager neemt contact op via het e-mailadres erfgoed@puursam.be wanneer er iets aan het te leveren materiaal (soort, hoeveelheid, enz.) verandert.

Wordt er bij aankomst van de erfgoedobjecten vastgesteld dat er schade is, heeft de gemeente Puurs-Sint-Amands alsnog het recht om de objecten niet te aanvaarden en dient de aanvrager de objecten terug mee te nemen.  

Voor verdere vragen neem contact op via erfgoed@puursam.be.

Regelgeving

Contactinformatie