Subsidie bestrijding Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een invasieve exoot die een bedreiging vormt voor de biodiversiteit en bovendien zeer onverwachts agressief en gevaarlijk kan zijn voor de mens. Het aantal waarnemingen van de Aziatische hoornaar in Puurs-Sint-Amands stijgt jaarlijks exponentieel. 
Om de bestrijding op privaat domein te stimuleren verleent de gemeente Puurs-Sint-Amands een subsidie voor de verdelging van deze soort.

Voorwaarden

 • Het gaat om de verdelging van een nest van de Aziatische hoornaar. 
 • Het nest bevindt zich op het grondgebied van Puurs-Sint-Amands.
 • Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met enige andere vorm van financiële tegemoetkoming voor de bestrijding van het nest. 
 • Voor de periode waarin er een beheerovereenkomst bestaat voor de bestrijding op privépercelen tussen de Vlaamse Overheid en de bestrijders, wordt er geen financiering door de gemeente voorzien. 
 • Je meldt het te verwijderen nest op de website van ‘Vespa-Watch’ of van de ‘Imkervereniging Klein-Brabant’ zodat het gevalideerd wordt door een kenner.
 • De kenner moet ook de eventuele hoogdringendheid van de bestrijding aangeven.
 • De verwijdering van het nest dient te gebeuren door Hulpverleningszone Rivierenland of een erkende bestrijder opgenomen in de Vespa-Watch-lijst. 
 • Bij de subsidieaanvraag wordt een factuur toegevoegd die voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 
  • de factuur is opgesteld door Brandweerzone Rivierenland of een erkende bestrijder opgenomen in de Vespa-Watch-lijst 
  • de factuur vermeldt uitdrukkelijk de verdelging van een nest van de Aziatische hoornaar én de desgevallende hoogdringendheid 
  • de factuur vermeldt uitdrukkelijk het adres of de locatie waar het nest verdelgd werd. Indien het adres of de locatie, waar het nest verdelgd werd, verschillend is van het adres van de begunstigde, volstaat een interventieverslag met uitdrukkelijke vermelding van het adres of de locatie van verdelging van het nest. 
 • De aanvraag wordt ingediend na de verdelging van het nest waarvoor de subsidie aangevraagd wordt en uiterlijk zes maanden na deze verdelging. 
 • Het verlenen van de gemeentelijke subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het College van Burgemeester en Schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

Procedure

De aanvraag 

 • Je vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier. Dit formulier bevat:
  • De validatiemail en de desgevallende bevestiging hoogdringendheid van Vespa-Watch of van de Imkervereniging van Klein-Brabant 
  • Een factuur die voldoet aan volgende voorwaarden:
   • De factuur is opgesteld door Hulpverleningszone Rivierenland of een erkende bestrijder opgenomen in de Vespa-Watch-lijst
   • De factuur vermeldt uitdrukkelijk de verdelging van een nest van de Aziatische hoornaar én de desgevallende hoogdringendheid
   • De factuur vermeldt uitdrukkelijk het adres of de locatie waar het nest verdelgd werd. Indien het adres of de locatie, waar het nest verdelgd werd, verschillend is van het adres van de begunstigde, volstaat een interventieverslag met uitdrukkelijke vermelding van het adres of de locatie van verdelging van het nest.
 • De aanvraag wordt ingediend na de verdelging van het nest en uiterlijk zes maanden na deze verdelging. 
 • De aanvraag is slechts ontvankelijk zodra deze volledig en conform de voorwaarden ingediend werd. 

Beoordelingstermijn 
 • Binnen een termijn van maximaal zes maanden na het indienen van de aanvraag, controleert de bevoegde dienst of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en formuleert de bevoegde dienst een advies aan het College van Burgemeester en Schepenen. (Dit zijn richttermijnen)

Beslissing
 • Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de beslissing op basis van het advies van de bevoegde dienst. 
 • De aanvrager wordt van de beslissing schriftelijk in kennis gesteld. 

Uitbetaling 
 • De subsidie wordt toegekend aan de begunstigde.
 • De uitbetaling van de subsidie gebeurt door overschrijving op de post- of bankrekening van de begunstigde binnen de drie maanden na de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. 
 • De aanvrager verbindt zich ertoe de gemeente onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van het rekeningnummer. 

Bedrag

Het bedrag op factuur met een maximum van:
 • Voor het verdelgen van een nest van de Aziatische hoornaar zonder hoogdringheid of tijdens een werkweekdag
  • btw-plichtigen: 58,09 euro
  • niet btw-plichtigen: 70,29 euro
 • Voor het verdelgen van een nest van de Aziatische hoornaar binnen 48 uur na melding of tijdens het weekend
  • btw-plichtigen: 116,18  euro
  • niet btw-plichtigen: 140,58 euro

Regelgeving

Contactinformatie